Селскостопанска академия Институт по аграрна икономика

Списание "Икономика и управление на селското стопанство" - ISSN 0205-3845, е издание на Селскостопанска академия и е с периодичност 4 броя годишно.
Излиза за първи път през 1956 г. под заглавие "Отчетност и контрол на селското стопанство". През 1964 г. е преименувано на "Икономика и механизация на селското стопанство". От 1968 г. до 1987 г. излиза под името "Икономика на селското стопанство", а от 1988 г. до днес е под името "Икономика и управление на селското стопанство".
Списание "Икономика и управление на селското стопанство" е единственото в България специализирано научно издание по проблемите на аграрната икономика и политика, институционалната икономика, формите на собственост, приватизацията, пазарния механизъм и маркетинг, икономическите аспекти на социологията, информационните проблеми на управление, иновационната и кредитна политика.
В списанието се публикуват оригинални научни статии, обзори и кратки съобщения на български или английски език (по желание на авторите).

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

Доц. д-р ДИМИТЪР НИКОЛОВ
Отговорен редактор
Проф. дин ЮЛИЯ ДОЙЧИНОВА
Проф. д-р АНДРЕЙ КОВАЛСКИ
Проф. д-р КРАСИМИРА КЪНЕВА
Проф. д-р НЕЛИ БЕНЧЕВА
Проф. д-р СВЕТЛА БЪЧВАРОВА
Доц. д-р ДАВИДЕ ВИАДЖИ
Доц. д-р ИВАН БОЕВСКИ
Доц. д-р МИНКА АНАСТАСОВА-ЧОПЕВА
Доц. д-р НИНА КОТЕВА
Доц. д-р ПЛАМЕНА ЙОВЧЕВСКА

Зам. отг. редактор
АЛБЕНА ИВАНОВА, тел.: 0897 098 908

Списание "Икономика и управление на селското стопанство" се реферира в следните реферативни издания: CAB CABABSTRACTS - Agriculture Database, AGRICOLA - Agriculture Online Access, PENSOFT (Subject Classification), Slovak Agricultural Library, ВИНИТИ - Реферативен журнал, Систематический указатель иностранной литературы на ЦНСХБ - Русия, Электронный каталог журналов.
Списание "Икономика и управление на селското стопанство" e включено в AGRIS: International Information System for the Agricultural Sciences and Technology

Печат - БПС ООД

Ръкописите трябва да отговарят на следните изисквания:

 1. Авторът носи лична отговорност за автентичността на представеното изследване, както и за точността на използваната научна терминология. Езиковото и стиловото оформление на материалите е негово задължение и отговорност.
 2. Заглавието на статията трябва да бъде написано кратко, точно, без езикови съкращения и да съдържа наименованието на обектите на изследване. Под него се изписват изцяло името и фамилията на автора (авторите), научните степени и звания, наименованието и точният адрес на институцията, в която работи, електронен адрес. При колективни статии се посочва авторът, с който редакцията ще кореспондира.
 3. Обемът на представените статии да не превишава 10 (десет) стандартни машинописни страници (1800 удара), в т. ч. таблици, фигури и литература.
 4. Статиите задължително трябва да съдържат резюме (на български и английски език), минимум една машинописна страница, което да отразява предмета на изследване, експерименталните материали и методите, основните резултати и изводите. В края се посочват до 6 ключови думи.
 5. Таблиците се представят на отделна страница. Заглавията на таблиците и текстовата част в тях се изписват на български и английски език.
 6. Илюстрациите трябва да бъдат изработени с достатъчно високо качество и вид, който позволява тяхното директно използване за печат. За добро качество на отпечатване е необходимо размерът на фигурите да не превишава 8×23 cm (за едноколонно отпечатване) и 16,5×23 cm (за двуколонно отпечатване). Частите на съставните фигури се означават с малки латински букви (a, b, c,…). Заглавията на фигурите се изписват на български и английски език на отделна страница.
 7. Материалите задължително трябва да бъдат представени на електронен носител, като текстът да бъде във формат за MS Word for Windows (с файлово разширение DOC, RTF – Rich Text Format, или TXT – Text Only). Таблиците трябва да са представени в отделен файл, във формат за MS Word for Windows (с файлово разширение DOC или RTF – Rich Text Format). За илюстрациите и снимките се използват форматите TIFF(с резолюция минимум 200 dpi – dots per inch) или JPEG с високо качество (със степен на компресия не по-ниска от 9). Графики, създадени с MS Excel, се приемат в оригиналния им вид, във формат XLS.
 8. В списанието се използва Международната система за измерителни единици – SI.
 9. Списъкът с използваната литература се прилага на отделен лист, като в него се включват всички автори и заглавия, за които има препратки в текста. На първо място се изписват авторите на кирилица, след това на латиница и други, в азбучен ред. Посочените в списъка с литературата списания, книги, сборници и други трябва да имат пълно библиографско описание. За цитирани списания – автори, година, заглавие на статията, наименование на списанието, том, №, страници; за книги – автори, година, заглавие на книгата, място на издаването, име на издателството, ползвани страници; за материали от конгреси и симпозиуми да се посочва темата, мястото и годината на провеждане на мероприятието. Цитирането на авторите в текста да става с името на автора (без инициалите за първо име) и годината. Например – според Петков и др. (1980); това е в съгласие с установеното от други автори (Иванов, 1990); (Jonson and Rieger, 1991).
 10. Ръкописите, които не отговарят на посочените по-горе изисквания, се връщат на авторите за преработване.
 11. В редакцията на списанието не се приемат материали, които изцяло или частично са публикувани,под печат са в други издания или са част от вече защитени кандидатски или докторски дисертации.
 12. Окончателно решение за публикуване на представените ръкописи се взема от Редакционната колегия въз основа на становището на определен от нея рецензент.
 13. Всички материали, одобрени от редакционната колегия за отпечатване в списанието, се заплащат преди отпечатването по единна тарифа за научните издания на Селскостопанска академия (на база стандартна страница – 1800 знака) – отнася се за авторите извън системата на Селскостопанска академия.

При неспазване на посочените условия редакцията не дава ход на материалите, не връща ръкописи и не носи отговорност за непотърсени до 6 месеца статии.

Повече информация за понятията и термините, свързани с набора, предпечата и печата, можете да откриете тук.