Селскостопанска академия Институт по аграрна икономика

Списание "Икономика и управление на селското стопанство" - ISSN 0205-3845, е издание на Селскостопанска академия и е с периодичност 4 броя годишно.
Излиза за първи път през 1956 г. под заглавие "Отчетност и контрол на селското стопанство". През 1964 г. е преименувано на "Икономика и механизация на селското стопанство". От 1968 г. до 1987 г. излиза под името "Икономика на селското стопанство", а от 1988 г. до днес е под името "Икономика и управление на селското стопанство”.
Списание "Икономика и управление на селското стопанство” е единственото в България специализирано научно издание по проблемите на аграрната икономика и политика, институционалната икономика, формите на собственост, приватизацията, пазарния механизъм и маркетинг, икономическите аспекти на социологията, информационните проблеми на управление, иновационната и кредитна политика.
В списанието се публикуват оригинални научни статии, обзори и кратки съобщения на български или английски език (по желание на авторите).

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

Доц. д-р ДИМИТЪР НИКОЛОВ
Отговорен редактор
Проф. дин ЮЛИЯ ДОЙЧИНОВА
Проф. д-р АНДРЕЙ КОВАЛСКИ
Проф. д-р КРАСИМИРА КЪНЕВА
Проф. д-р НЕЛИ БЕНЧЕВА
Проф. д-р СВЕТЛА БЪЧВАРОВА
Доц. д-р ДАВИДЕ ВИАДЖИ
Доц. д-р ИВАН БОЕВСКИ
Доц. д-р МИНКА АНАСТАСОВА-ЧОПЕВА
Доц. д-р НИНА КОТЕВА
Доц. д-р ПЛАМЕНА ЙОВЧЕВСКА

Зам. отг. редактор
АЛБЕНА ИВАНОВА, тел.: 0897 098 908

Списание "Икономика и управление на селското стопанство" се реферира в следните реферативни издания: CAB CABABSTRACTS - Agriculture Database, AGRICOLA - Agriculture Online Access, PENSOFT (Subject Classification), Slovak Agricultural Library, ВИНИТИ - Реферативен журнал, Систематический указатель иностранной литературы на ЦНСХБ - Русия, Электронный каталог журналов.
Списание "Икономика и управление на селското стопанство" e включено в AGRIS: International Information System for the Agricultural Sciences and Technology

Печат - БПС ООД

Корица на брой 1 за 2015 г.

Съдържание на брой 3/2015 г.

ОБЗОРИ

Пл. Йовчевска - Уязвими сектори в българското селско стопанство: ефект от ОСП 2007–2013 г.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКА, ИНВЕСТИЦИОННА И СТРУКТУРНА ПОЛИТИКА

Х. Башев - Подход за оценка на устойчивостта на земеделските стопанства

Н. Маламова - Структурни промени в сектор „Производство, преработка и консервиране на месо и месни продукти“

ПАЗАР И ПАЗАРНИ ОТНОШЕНИЯ

Р. Попов - Външнотърговски стокооборот със селскостопански продукти управление и ефективност

И. Боевски - Управление на бакалавърски и магистърски програми по икономика и бизнес администрация в Германия – възможни уроци за България

РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

А. Вжохалска - Определящи фактори за човешкия капитал на селското население в Полша

ЦИТИРАНИ АВТОРИ И СТАТИИ В СП. „ИУСС” БР. 3/2015 г.