* E-mail: gunnar.prause@ttu.ee
** E-mail: ivan.boevsky@gmail.com

Интелигентно и находчиво развитие на селските райони

Проф. Гунар Праус*
Доц. д-р Иван Боевски**
* Технологичен университет – Талин, Училище по икономика и бизнес администрация
** Нов български университет и Институт по аграрна икономика – София

Най-често терминът „smart” (интелигентен, умен) се асоциира с градски или индустриален контекст и се проявява като „smart cities” (интелигентен град) или „smart manufacturing” (интелигентно производство) и по този начин връзката със селския контекст най-често остава на заден план или бива дори изцяло пренебрегвана. Въпреки това, съществуват също и концепции за „интелигентна специализация“ и „интелигентни селски райони“, които са насочени към неградските райони и които се опитват да подобрят перспективите за тяхното развитие. Важен инструмент във всички интелигентни подходи е цифровизацията, без значение дали се има предвид градски или селски район. Специално за селските райони по-добрият достъп до интернет може да помогне за преодоляване на разстоянието до градовете, както и за коригиране на недостатъците на селските райони в логистиката, мобилността и доставките, от една страна, или до медицински грижи за по-възрастното население – от друга.
Новите ИТ решения са в състояние дори да генерират атрактивни алтернативи в селските райони, свързани с нови работни модели и отдалечени работни места, нови възможности за образование и обучение, както и да предложат по-специални („скроени по мярката“ на конкретния район) административни услуги. Статията се занимава с научно изследвания въпрос – Как биха могли да изглеждат интелигентните концепции за регионално развитие на селските райони, от една страна, и кои от тези подходи са били вече успешно реализирани и изпитани в селските райони.

 

Smart rural development

Prof. GUNNAR PRAUSE*
Assoc. Prof. Dr. IVAN BOEVSKY**
** Tallinn University of Technology,School of Economics and Business Administration
** New Bulgarian University and Institute ofAgricultural Economics – Sofia

(Summary)
Normally the term “smart” is associated with urban or industrial contexts like it appears in “smart cities” or “smart manufacturing” so that the linkage to rural contexts is often neglected. But there are also concepts about “smart specialisation” and “smart rural areas” which target non-urban areas and which try to improve the development perspectives of rural areas. An important instrument in all smart approaches is digitalization, no matter if urban or rural areas are discussed. Especially for rural areas a better internet access can help to bridge the distance to cities and to overcome rural shortcomings in logistics, mobility and supply problems or to medical care for more elderly population.
New IT solutions are even able to generate attractive alternatives in the countryside for new working models and remote work places, new opportunities for education and training as well as offer more tailormade administrational services. The paper addresses the research question of how smart regional development concepts for rural areas might look like and which smart approaches for rural areas have been realised and tested already.

Key words: smart rural areas, digitalization, regional development, smart specialization