Финансови инструменти по ПРСР – възможност за устойчивост на финансирането в земеделието

Доц. д-р СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВА
Проф. д-р ДИМИТЪР НИКОЛОВ
Институт по аграрна икономика – София

Европейското финансиране на земеделието е достъпно чрез директните плащания (първи стълб на ОСП) и безвъзмездната финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕФЗРСР).
Освен този подход на финансиране, моделът за подпомагане с помощта на финансови инструменти е пазарен механизъм на финансиране за земеделски производители и за преработващи предприятия. За периода 2007–2013 г. в България бяха предлагани финансови инструменти по Оперативни програми „Конкурентоспособност“, „Регионално развитие“ и Програмата за развитие на селските райони.
Инструментите на финансовия инженеринг1, който е разработен съвместно от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) и Европейската комисия (ЕК), дават възможност за нетрадиционно финансиране – финансиране от рискови и дялови фондове, портфейлни гаранционни схеми.
В статията е представена спецификата на финансовите инструменти, научените уроци от приложението им през миналия програмен период. На основата на анализ е направена оценка за недостига от финансиране в сектор „Земеделие“ в България.

1 Определението е дадено от Регламент (ЕО) № 1290/2005. Финансови инструменти са „общностни мерки за финансова подкрепа, които са в допълнение на бюджета и чиято роля е да спомогнат за реализирането на една или повече специфични цели на ЕС. Такива инструменти могат да са под формата на капиталово участие, хибридни източници на финансиране, кредити или гаранции, или други инструменти за споделяне на риска и могат, когато това е уместно, да се комбинират с директно подпомагане”. Правилата по отношение на прилаганите финансови инструменти са записани в регламент № 1698/2005.

 

RDP Financial Instruments – Opportunity for Sustainable Funding in Agriculture

S. ALEXANDROVA
D. NIKOLOV

(Summary)
European funding of agriculture is accessible through direct payments (first CAP pillar) and gratuitous financial support under the Rural Development Program, funded by European Agricultural Fund for Rural Development.
Apart this funding approach, the support model with funding tools is market mechanism for funding of farmers and processing enterprises. For the period 2007–2013 in Bulgaria have been proposed financial tools under Operative Program “Competitiveness”, Regional Development and RDP
The financial engineering as a tool of financial mechanism, elaborated jointly by European Investment Fund and EC, gives opportunity for non-traditional funding – through risk and equity funds; portfolio guaranty schemes.
The article presents the specificity of financial tools, the learned lessons from their implementation in the past program period. On the basis of analysis is made assessment of the lack of funding in sector agriculture in Bulgaria.

Key words: financial instruments, investments, credit guarantee scheme RDP