Предизвикателства, свързани с развитието на зеленчукопроизводството, след присъединяването на България към ЕС

Гл. ас. д-р ТЕОДОРА СТОЕВА
Аграрен университет – Пловдив

След присъединяването на България към ЕС в сектор „Зеленчукопроизводство“ настъпват редица промени.
Подкрепата, която се оказва на земеделските производители, предизвика преструктуриране на сектора и нови адаптационни процеси.
Зеленчуковите култури се отглеждат в най-подходящите почвено-климатични райони на България, което санкционира необходимостта от тяхното правилно райониране, респективно териториална специализация и концентрация на производството.
Зеленчукопроизводството е основна и неделима част от аграрното производство, отличаващо се с голяма интензивност и динамика. Този традиционен подотрасъл разполага с добър потенциал за развитие, особено в селските райони, в които е съсредоточена значителна част от българското население. Вносът на земеделска продукция влияе върху структурата и обема на българското земеделско производство. Аграрната политика на България трябва да има ясни приоритети за развитие на селското стопанство и превръщането му в конкурентоспособен отрасъл на икономиката.

 

Challenges Associated with the Development of Vegetable Production in Bulgaria after the EU Enlargement

TEODORA STOEVA
Agricultural University – Plovdiv

(Summary)
After the accession of Bulgaria to the European Union, a series of changes have occurred in the vegetable production sector.
The support that has been rendered to the vegetable producers has caused restructuring of the sector and has led to some new adaptation processes.
Vegetable crops are grown in the most suitable soil and climatic regions in Bulgaria which eliminates the need for their proper zoning, respectively their territorial specialization and concentration of production.
Vegetable production is a fundamental and integral part of agricultural production and it is characterized with great intensity and dynamics. This traditional sub-sector has a good potential for development especially in rural areas where a considerable part of Bulgarian population is concentrated. The import of fruits and vegetables affects the structure and volume of Bulgarian agricultural production.
Therefore, Bulgarian agricultural policy should have clear priorities for the development of the sector and its transformation into a competitive branch of Bulgarian economy.

Key words:vegetable production, changes, development, competitiveness, challenges