Икономическо и финансово състояние на земеделските стопанства

Доц. д-р НИНА КОТЕВА
Институт по аграрна икономика – София

Целта на статията е да се изследват равнището и тенденциите на изменение на основни показатели, характеризиращи икономическото и финансово състояние на земеделските стопанства.
Изследването се базира на официална статистическа информация (НСИ, МЗХ, Eurostat) и обхваща периода 2006–2013 г.
Използва се широк набор от съвременни методи за изследване: системен и сравнителен анализ;
метод на статистическите групировки, индуктивни и дедуктивни методи за анализ и формиране на обобщения и препоръки.
Изследвани са следните групи показатели:

Въз основа на проведения анализ са направени следните обобщаващи изводи:

Farms’ Economic and Financial State

N. KOTEVA
Institute of Agricultural Economics – Sofia

(Summary)
This article purpose is to analyze the level and the trends of change of main indicators, characterizing the farms’ efficiency and financial opportunities.
The research is based on official statistic information (National Statistical Institute, Ministry of Agriculture and Food, Eurostat) and covers the period 2006–2013.
A wide range of actual research methods has been used: system and comparative analysis; method of statistical groupings; inductive and deductive methods for analysis and formation of generalizations and recommendations.
The following indicators’ groups have been analyzed:

The following conclusions were made, based on the achieved analysis:

Key words: farms, EU CAP, economic efficiency, financial state