Управление на бакалавърски и магистърски програми по икономика и бизнес администрация в Германия – възможни уроци за България

Доц. д-р ИВАН Боевски
Нов български университет – София
Институт по Аграрна Икономика – София

Днес висшето образование в България е изправено пред множество отговорности и предизвикателства, които са свързани с повишаване на неговата конкурентоспособност и обществено значима роля чрез управлението на бакалавърските и магистърски програми. Рационалното управление и намаляването на бюрократичната тежест в тях, правилните стратегически решения и вътрешни реформи биха могли при определени условия да резултират в повишаване на тяхната академичност и значима позиция в Европа. В настоящата разработка разглеждам казуси от два университета (държавният университет Пасау и частният университет ЕВС Хамбург) в Германия и проследявам техния опит в мениджмънта на бакалавърски и магистърски програми.

Ключови думи: управление, висше образование

Management of Bachelor and Master Programs of Economics and Business Administration in Germany – Possible Lessons for Bulgaria

I. BOEVSKY
New Bulgarian University – Sofia
Institute of Agricultural Economics – Sofia

(Summary)
Nowadays the Bulgarian academic education is facing many challenges and responsibilities. They are related to the management of bachelor and master programs that could enhance their competitiveness as well as economic and social role. Rational management and reduction of bureaucracy, correct strategic decisions and internal reforms could enhance their academic role not only in Bulgaria. The aim of this article is on the base of two case studies of German universities to highlight the management of their academic programs and draw some recommendations for the Bulgarian academic institutions.

Key words: Management, University Education