Структурни промени в сектор „Производство, преработка и консервиране на месо и месни продукти“

Доц. д-р НОНА МАЛАМОВА
Институт по аграрна икономика – София

В статията са представени резултатите от изследване на структурните промени в сектор „Производство и преработка на месо и месни продукти“ в България в периода 2000–2012 г. В този период предприятията от сектора бяха изправени пред редица предизвикателства, свързани с въвеждането на европейските стандарти за хигиена и безопасност на храните, за здравословни и безопасни условия на труд, за опазване на околната среда, а също и с новите правила за търговия на Единния европейски пазар. Създадоха се предпоставки за съществени структурни промени. В резултат на анализа на организационното, продуктово, технологично и пазарно преструктуриране на сектора бяха очертани както промени и тенденции с положителен знак (нараства значимостта на сектора в хранителната индустрия; постигнати са концентрация, модернизация и интензификация на производството; нараства делът на продукти с по-висока степен на преработка в експортната структура; намалява делът на колбасите и други месни продукти в импортната структура), така и такива с отрицателен знак (на малява делът на всички видове червени меса в производствената структура на сектора; скокообразно нараства вносът на свинско и птиче месо; нараства отрицателната стойност на баланса на търговията с месо и месни продукти; драстично се свива износът на месо от дребен рогат добитък).

Ключови думи: Европейски стандарти, структурни промени, месо, месни продукти, конкурентоспособност

Structural Changes of Processing and Preserving of Meat and Production of Meat Products

N. MALAMOVA
Institute of Agricultural Economics – Sofia

(Summary)
The article presents the results of a study of the structural changes in industry production and processing of meat and meat products in Bulgaria in the period 2000–2012. In the period this sector enterprises have faced a number of challenges related to the introduction of European standards hygiene and food safety, health and safety, protection of the environment, but also with new trade rules of the Single European Market. Have been created preconditions for significant structural changes. Based on the analysis of organizational, product, technology and market restructuring outlined as changes and trends in a positive (increasing importance of the sector in the food industry, have been achieved concentration, modernization and intensification of production, increasing the share of products with high degree of processing in the export structure, decreasing share of sausages and other meat products in the import structure) and those with a negative sign (the share of all types of red meat in the production structure of the sector is growing by leaps and bounds imports of pork and poultry meat ; increasing the negative value of the balance of trade in meat and meat products; drastically shrink exports of meat from sheep and goats).

Key words: European standards, structural changes, meat, meat products, competitiveness