Подход за оценка на устойчивостта на земеделските стопанства

Проф. д-р ХРАБРИН БАШЕВ
Институт по аграрна икономика – София

Тази статия прави опит да даде отговор на някои основни въпроси, за които все още няма единомислие сред изследователите, а именно: „Какво представлява устойчивостта на фермата?“; „Каква е връзката между фермерската и аграрна устойчивост?“; „Кои са критичните фактори на фермерската устойчивост?”; „Как да оценим равнището на устойчивост на земеделските стопанства в условията на прилагане на ОСП на ЕС в нашата страна?“. Най-напред се анализира и дискутира развитието на „концепцията“ за устойчивост на фермата като алтернативна идеология, нова стратегия, систем на характеристика и др., и на основните подходите за нейната оценка. На тази основа се прави адекватно дефиниране на устойчивостта на стопанството, като способност на дадено стопанство да поддържа своите управленчески, икономически, екологически и социални функции в дългосрочен план. След това се предлага приложим за съвременните условия на развитие на земеделските стопанства в нашата страна подход за оценка на равнището на устойчивост на фермите. Той включа система от подходящи принципи, критерии, показатели и референтни стойности, характеризиращи управленческите, икономическите, екологическите и социалните аспекти на фермерската устойчивост, и подход за тяхната интеграция и интерпретация. Целта е да се експериментира ефективността на този подход, след което той да се приложи за оценка на равнището на устойчивост на земеделските стопанства през новия програмен период на прилагане на ОСП на ЕС в нашата страна. Крайната цел на разработката е да се подобри фермерското управление и стратегии, аграрната политика и форми на обществена интервенция в отрасъла.

Ключови думи: устойчиво стопанство, управление, икономически, социални, екологични аспекти, рамка за оценка, ОСП на ЕС

*Авторът изказва благодарност на Фонд “Научни Изследвания” за финансовата подкрепа на тази разработка в рамките на проект за научно сътрудничество между България и Китай през 2014-2016 г.

Framework for Assessing Sustainability of Agricultural Farms

H. BACHEV
Institute of Agricultural Economics Sofia

(Summary)
This paper attempts to give answer to some important questions, on which there is no agreement among researchers, namely: „what is farm sustainability?“, „what is the relation between farm and agrarian sustainability?“, “which are critical factors of farms sustainability?”, and „how to assess farms sustainability level in conditions of EU CAO implementation in the country?“. First, evolution of the “concept” of farm sustainability as alternative ideology, new strategy, system characteristics etc. is analyzed and discussed. On that base is suggested adequate definition of farm sustainability as ability of a particular farm to maintain its governance, economic, social and ecological functions in a long term. After that applicable for the contemporary conditions of the development of Bulgarian farms framework for assessing the farm sustainability level is suggested. The later includes a system of appropriate principles, criteria, indicators, and reference values, which characterize the governance, economic, ecological and social aspects of farms sustainability as well as approach for their integration and interpretation. The goal is to test the efficiency of this framework, and after that to apply it for the assessment of sustainability level of farms during the new program period of EU CAP implementation in Bulgaria. The ultimate objective of this study is to assist farm management and strategies as well as agricultural policies and forms of public intervention in agriculture.

Key words: farm sustainability, governance, economic, social, ecological aspects, framework for assessment, EU CAP