Уязвими сектори в българското селско стопанство: ефект от ОСП 2007–2013 г.*

Доц. д-р ПЛАМЕНА ЙОВЧЕВСКА
Институт по аграрна икономика – гр. София

Поправяй миналото, ръководи настоящето, предвиждай бъдещето.
Сенека

Цел на статията е да се регистрират някои резултати от приложението на първия програмен и бюджетен период на общностната земеделска политика в България и проявлението на т.н. „уязвими сектори“. Въпреки общо положителното влияние, което ОСП 2007–2013 г. оказва върху стопанската среда в отрасъл „Селско стопанство“, на подотраслово и на секторно ниво се регистрират съществени структурни промени.
Предмет на анализ са настъпилите дисбаланси в първичния отрасъл и, по-специално, в подотрасъл „Животновъдство“, в сектор „Многогодишни плодови и ягодови насаждения“ и в сектор „Зеленчуци“. Общата продукция е стойностният икономически индикатор, които отчита съществен спад в производството. Животновъдството, производството на плодове и на зеленчуци се класифицират като уязвими (чувствителни) сектори, затова при приложението на ОСП 2014+ ще бъдат подпомагани целево. България има сравнителни предимства и уникални агроекологични условия за тези производства. За подпомагането им е нужна подкрепа по всички допустими схеми и мерки. Синергийните възможности от комплексното подпомагане през текущия програмен период биха довели до преодоляване на част от регистрираните дисбаланси в българското земеделие и стабилизиране на производството в т.н. „уязвими сектори”.

Ключови думи: ОСП 2007-2013, уязвими сектори

* Статията е част от Анализ на секторите с обвързано с производството подпомагане, осъществен от научвоизсле-
дователски екип от ИАИ, гр. София, въз основа на задание от МЗХ.

Vulnerable Sectors in Bulgarian Agriculture: CAP 2007–2013 Impact

PL. YOVCHEVSKA
Institute of Agricultural Economics Sofia

Repair the past, manage the present, and forecast the future.
~Seneca

(Summary)
This article aims to register some results from the implementation of the first program and budget period of CAP in Bulgaria and the manifestation of the so-called “vulnerable sectors”. Despite the general positive impact of CAP 2007–2013 on the economic environment in sector “Agriculture” there are registered essential structural changes on sub-sector and sector level.
Object of analysis are the occurred misbalances in the primary sector and particularly in sub-sector “Livestock breeding”, in the sections “Perennial fruits and strawberries” and “Vegetables”. The total output is the valuable economic indicator, which estimates big production decrease. The livestock-breeding, the production of fruits and vegetables are classified as vulnerable/sensible and they will be supported purposefully in the new CAP 2014+ period. Bulgaria has comparative advantages and unique agro-ecological conditions for these productions, so they need support through all eligible schemes and measures. The synergic opportunities of the complex support in the current program period will lead to overcoming of a part of registered misbalances in Bulgarian agriculture and to production stabilization of the so-called “vulnerable sectors”.

Key words: CAP 2007–2013, vulnerable sectors, CAP 2014+