Използване на реалните опции по метода на „дървото на решенията“ при оценка на инвестициите в животновъдните стопанства

Ас. ВИКТОРИЯ МЕНДЕВА
Аграрен университет – Пловдив

В резултат на световните промени в търговията и маркетинга на селскостопанските продукти, на фермерите им се налага да действат в конкурентна среда. Несигурността и рисковете, произтичащи от фактори като цена, добив, технология и времеви условия, ръководят и определят техните действия. Затова оценката на приемането на инвестиционен проект в селското стопанство трябва да е придружена от изследване на ефекта за несигурност и риск. Конвенционалните методи за оценка на инвестициите като този на нетната настояща стойност се оказват ограничени, тъй като средата и ди намиката в околната среда предполагат използване на съвременни методи за оценка на ефектив ността на инвестиционни решения.
Анализът на дървото на решенията разчита на субективната оценка на вероятности и тяхното разпределение във времето. Дървовидната структура, която се използва при този анализ, е разработена за отразяване на взаимодействието между случайни събития и управленските решения.
Целта на настоящата статия е да се извърши оценка на инвестициите в говедовъдна ферма, свързани с достигането на стандарти за качество на млякото чрез метода на дървото на решенията.
Животновъдното стопанство възнамерява да въведе нова технология и закупуване на техника, с която да се повиши качеството на произвежданите в стопанството продукти. Инвестицията се разделя на три етапа – през първия етап стопанството влага средства за проучване на пазара, през втория за предпроектни проучвания за съответните хигиенни и санитарни изисквания и през третия етап ще инвестира за закупуване на дълготрайния материален актив. След извършването на инвестицията от гледна точка на анализа на нетната настояща стойност, изчисленията показват, че тя е положителна величина, т. е. проектът е приемлив. На базата на резултатите от прилагането на традиционните методи за оценка на инвестициите, съчетани с анализа на реалните опции, могат да се извлекат по-добри оценъчни резултати. Те променят инвестиционните разходи и проектния риск. Основавайки се на модерни финансови техники за оценка, подходът на реалните опции преодолява недостатъците на метода на нетната настояща стойност.

The Use of Real Options and Decision Tree Method for Evaluation of Investment in Livestock

V. MENDEVA
Agricultural university – Plovdiv

(Summary)
As a result of global changes in trade and marketing of agricultural products, farmers are having to operate in a competitive environment. Uncertainties and risks resulting from factors such as price, yield, technology and weather conditions, manage and determine their actions. Hereof the evaluation acceptance of an investment project in agriculture must be accompanied by a study of the effects of uncertainty and risk. Conventional methods for the evaluation of investment as the net present value turns to limited as the environment and the dynamics in the environment presumes the use of advanced methods to evaluate the effectiveness of investment decisions.
The analysis of the decision tree relies on subjective evaluation of probabilities and their distribution in time. The tree structure used in this analysis was developed to reflect the cooperation between random events and management decisions. The aim of this paper is to execute evaluation for the investment in cattle farms linked with the achievement of quality
standards for the milk by the method of decision tree.
The farm intends to introduce new technology and purchase equipment with which to improve the quality of the farm products. Investment is divided into three stages – in the first stage farm invest funds for market research, in the second-for pre-project studies for the hygienic and sanitary requirements and in the third stage will invest to purchase tangible fixed assets. Following the investment in terms of the analysis of the net present value calculations show that it is positive, i.e. project is eligible. Based on the results from the applying of the traditional methods of valuation of investments combined with the analysis of real options can benefit better evaluation results. They change the investment expenses and project risk. Based on modern financial valuation techniques for evaluation, real options approach overcomes the
disadvantages of the present value.

Key words: animal holdings, valuation of investments method “decision tree”