Тенденции в нивото на концентрация и структурата на земеделските стопанства в България след присъединяването към ЕС

Докторант РОСИЦА БЕЛУХОВА-УЗУНОВА
Гл. ас. д-р. ДИМО АТАНАСОВ
Аграрен университет – Пловдив

След присъединяването на България към ЕС се наблюдават динамични структурни преобразувания в аграрния сектор. Проведените пълни преброявания на земеделските структури през 2003 г. и 2010 г. дават реална представа за настоящото състояние на отрасъла в страната и влиянието на ОСП на ЕС върху нивото на концентрацията и възможностите за конкурентно и устойчиво развитие на аграрния сектор. ОСП на Общността стимулира увеличаването на размерите на земеделските стопанства, тяхното уедряване и модернизиране, но наред с положителните тенденции се констатират и някои негативни промени.
Целта на разработката е въз основа на сравнителен анализ на структурата на земеделските стопанства, преди и след присъединяването на България към Европейския съюз, да се оцени влиянието на ОСП върху равнището на концентрация на земеделието в страната.

Trends in the Level of Concentration in Bulgarian Agriculture after the Accession to the European Union

R. BELUHOVA-UZUNOVA, D. ATANASOV
Agricultural University – Plovdiv

(Summary)
After Bulgaria’s accession to the EU, dynamic structural transformations in agriculture took place. The agricultural censuses in 2003 and 2010 give a realistic picture of the current state of the sector in the country and the impact of the European Common agricultural policy (CAP) on its concentration level and the opportunities for competitive and sustainable
development. The results from the study show that the CAP stimulates the increase of farms size and their consolidation and modernization, but along with the positive trends some negative changes are observed too.
The main objective of the research is to evaluate the influence of the CAP on the concentration of agriculture in Bulgaria, based on comparative analysis of the structure of farm holdings, before and after the accession of the country to the European Union.

Key words: concentration, regions of planning, utilized agricultural area, livestock units, Gini coefficient