Оценка на ефекта от прилагане на подход ЛИДЕР на ПРСР 2007–2013 върху развитието на селските райони

Доц. д-р ПЕТЪР БОРИСОВ*
Проф. д-р ДИМИТЪР НИКОЛОВ**
Доц. д-р ТЕОДОР РАДЕВ*
*Аграрен университет – Пловдив
**Институт по аграрна икономика – София

Подходът ЛИДЕР е основен инструмент на политиката за развитие на селските райони, чрез който се цели децентрализация на управлението на европейски средства.
Целта на настоящето изследване е да се направи оценка на ефекта от прилагането на подхода ЛИДЕР върху развитието на селските райони и какви синергични ефекти се постигат при интегрирането му с останалите три оси на ПРСР.
За постигане на целта на изследването се реализира анкетно проучване сред населението от територията на 27 местни инициативни групи (МИГ). Двете мерки 41 и 431-1 най-вече са допринесли за увеличаване на капацитета на МИГ в прилагането на стратегията за местно развитие (СМР). Основните проблеми и предизвикателства по отношение на изпълнението на тези мерки са: забавяне на сключването на договорите за финансиране на СМР, което е причина за скъсяване на срока на нейното изпълнение; забавяне процеса на договаряне на проектите, водещо до демотивиране на потенциалните бенефициенти и отказ от изпълнение на инвестиционните намерения; забавяне на одобрението на разходи и дейности (годишен бюджет на МИГ), което от своя страна скъсява периода за изпълнение на заложените дейности и е предпоставка за нарушения на правилото 60% на 40%. Това води и до влошаване на финансовата стабилност на МИГ; забавяне на подписването на анекси за трансфер на финансови средства от мярка в мярка в СМР; забавяне на одобрението на доклади за отчитане на дейностите и исканията за плащане.

Evaluation of the effect of Axis 4 of the RDP 2007–2013 on rural development

P. BORISOV*, D. NIKOLOV**, T. RADEV*
*Agricultural University – Plovdiv
**Institute of Agricultural Economics – Sofia

(Summary)
Axis 4 is the main policy instrument for rural development, which seeks to decentralize the management of EU funds. The purpose of this study was to evaluate the effect of the implementation of the LEADER approach to rural development and what synergistic effects are achieved when it is integrated with the other three axes of the RDP. To achieve the objective of the study it is realized survey among the population of the territory of 27 local action groups (LAGs). Both measures 41 and 431-1 mainly contributed to increase the capacity of LAGs in the implementation of works. Key issues and challenges in the implementation of these measures are the following: delays in the conclusion of contracts for the financing of works, which is the reason for shortening the period of its implementation; delays in the negotiation process of the projects, leading to a demotivating potential beneficiaries and refusal to carry out the investment plans; delay the approval of its activities costs (annual budget LAG), which in turn shortens the period for the implementation of planned activities and is a prerequisite for violations of rule 60% to 40%. This leads to deterioration of the financial stability of the LAG.

Key words: LEADER, rural areas, local action groups