Ефект от прилагане на мерките по ПРСР 2007–2013 за подобряване на конкурентоспособността на земеделския сектор

Доц. д-р ПЕТЪР БОРИСОВ*
Доц. д-р ТЕОДОР РАДЕВ*
Проф. д-р ДИМИТЪР НИКОЛОВ**
*Аграрен университет – Пловдив
**Институт по аграрна икономика – София

В навечерието на новата Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014–2020) е актуална оценката на постигнатия ефект от текущата. За мерките от Ос 1 са отделени 42% от приноса на Общността за трите оси, което определя ключовата им роля за преструктуриране и модернизиране на българското земеделие, горско стопанство и хранително-вкусова промишленост.
Целта на изследването е да се направи оценка на ефекта от прилагането на Ос 1 от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) върху конкурентоспособността на земеделския сектор.
В резултат от проведени множество дискусии във фокус групи и анкетни проучвания се установява, че основните пречки за повишаване на конкурентоспособността на земеделските производители са: органичен достъп до някои производствени ресурси и високи производствени разходи; недостатъчен оборотен капитал; ниска механизация на производството; ограничен достъп до пазара; конкурентен внос на земеделски продукти, както и често променящата се нормативна уредба; липса на достатъчно опит в управлението на проектите, финансирани по отделните мерки. Най-висок принос за решаване на посочените проблеми имат Мерките – 141 „Подпомагане на полупазарните стопанства”, 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” и 112 „Млад фермер”.

The effect of the measures under Axis 1 of the Rural Development Program 2007–2013 among Bulgarian farmers

P. BORISOV*, T. RADEV*, D. NIKOLOV**
*Agricultural University – Plovdiv
**Institute of Agricultural Economics – Sofia

(Summary)
For measures of Axis 1 is separated 42% of the EU Community’s contribution for the three axes, which determines their key role in the restructuring and modernization of Bulgarian agriculture, forestry and food industries. The aim of the study was to evaluate the effect of the implementation of Axis 1 of the Rural Development Program (RDP) on the competitiveness of the agricultural sector. As a result of discussions held in numerous focus groups and surveys, it is clear that the main obstacles to increasing the competitiveness of agricultural sector are: some limited access to productive resources and high production costs; insufficient operational capital; low mechanization of production; limited market access; competitive imports of agricultural products, and frequently changing regulations; lack of experience in managing projects funded by various measures. The highest contribution to solving these problems have measures – 141 “Support for semi-subsistence farms”, 121 “Modernization of agricultural holdings” and 112 “Young farmers”.

Key words: RDP, competitive ability, effects, measures, Axis 1