Анализ на уязвимите сектори в българското земеделие.
ІI част

Доц. д-р НИНА КОТЕВА
Проф. д-р ДИМИТЪР НИКОЛОВ
Доц. д-р МИНКА АНАСТАСОВА-ЧОПЕВА
Гл. ас. д-р ПЕТЪР КИРОВСКИ
Доц. д-р МИМОЗА МЛАДЕНОВА
Институт по аграрна икономика – София

В условията на ОСП на ЕС (2007–2013 г.) в редица сектори на селското стопанство – „Плодове и зеленчуци“, „Говедовъдство“ и „Овцевъдство“, в които България имаше конкурентни предимства, се очертават тенденции на драстичен спад в производството и страната ни от нетен износител се превръща във вносител на тези продукти. Прилагането на схемата за единно плащане на площ (СЕПП) у нас задълбочи неблагоприятните структурни промени. Посочените сектори са обявени за уязвими.
В новата ОСП 2014–2020 ще се прилага подкрепа за уязвимите сектори, обвързана с производството. Това налага задълбочен анализ на протичащите структурни промени в тези сектори за правилно и справедливо разпределение на подкрепата.
Целта на статията е да се направи анализ и оценка на състоянието и възможностите за развитие на уязвимите сектори в селското стопанство.
Използва се широк набор от съвременни методи: системен и сравнителен анализ; разчетно-конструктивен; метод на статистическите групировки, индуктивни и дедуктивни методи за анализ и формиране на обобщения и препоръки.
Изследването се извършва на основата на официална статистическа информация (НСИ, МЗХ, Eurostat) и обхваща периода 2000–2013 г.
Анализът е базиран на система от стойностни и натурални икономически показатели.
В статията се съдържат резултатите от цялостното изследване на уязвимите сектори:
- производствените, продуктови и пазарни промени;
- икономическо състояние на земеделските стопанства;
- тенденции в преструктурирането на малките стопанства.

Analysis of Vulnerable Sectors in Bulgarian Agriculture

N. KOTEVA, D. NIKOLOV, M. ANASTASSOVA-CHOPEVA, P. KIROVSKI, M. MLADENOVA
Institute of Agricultural Economics – Sofia


(Summary)
Within EU CAO 2007–2013 lot of agricultural sectors – fruits and vegetables, bovine and ovine sec tors, where Bulgaria has had competitive advantages, show trend to drastic drop of the output, so the country is in transformation from net exporter to importer of these products. The SAPS implementation has deepened the unfavorable structural trends. The indicated sectors were declared as vulnerable.
Within the new CAP 2014–2020 a support for the vulnerable sectors will be implemented, coupled with the production. This fact imposes a profound analysis of ongoing structural changes in these sectors for the right and equitable distribution of the support.
In this relation the goal of the article is to make analysis and assessment of the state and opportunities for vulnerable sectors development in agriculture.
Wide range of actual methods has been used: system and comparative analysis; estimate-constructive; method of statistical groupings; inductive and deductive methods for analysis and formation of generalizations and recommendations.
The research is elaborated on the base of official statistical information (National Statistical Institute, MAF and EUROSTAT) and includes the period
2000–2013.
The analysis is based on a system of valuable and natural economic indicators.
The article contains the results of the overall research of vulnerable sectors:
- Production, products and market changes;
- Economic state of farms;
- Trends in restructuring of small farms.

Key words: vulnerable sectors, agriculture, product and market developments, farms