Възможности и тенденции за развитието на зеленчукопроизводството в селските райони

Д-р ТЕОДОРА СТОЕВА, д-р ДИМКА ХАЙТОВА
Аграрен университет – Пловдив

Зеленчукопроизводството е специфичен сектор от аграрното производство. То се отличава с богат набор от култури, голяма част от които с важно икономическо значение.
В последните години се установява трайна тенденция за намаляване на реколтираните площи и реализиране на средни добиви далеч от биологичния потенциал на отглежданите сортове. Често получаваната продукция е и със слаба конкурентоспособност спрямо нарастващите изисквания за качество на общия европейски пазар.
Наличието на подходящи почвено-климатични условия, дългогодишните традиции, богатият практически опит, наличието и разработването на нови технологични решения и пазарно-ориентирани нововъведения, използването на съвременни сортове с висок биологичен потенциал очертават благоприятни тенденции за развитие на зеленчукопроизводството. Те разкриват възможности за по-широкото застъпване на отрасъла в селските райони, за постигане на високоефективно, екологосъобразно и конкурентноспособно производство.
Целта на настоящата статия е проучване възможностите и тенденциите за развитие на зеленчукопроизводството в селските райони, с оглед на подобряване на икономическите резултати.

Opportunities and Trends for Development of Vegetable Production in Rural Areas

T. STOEVA, D. HAYTOVA
Agricultural University – Plovdiv

(Summary)
Vegetable production has always been a specific sector of agricultural production. It is distinguished for its great variety of crops, most of them of important economic significance. Recently, we have been witnessing a lasting trend of decreasing harvested areas and realization of average yields which is far from the biologic potential of the cultivated crops. Often, the production harvested is of weak competitiveness in view of the increasing quality demands of the common European market. The availability of suitable soil and climatic conditions, the long-lasting traditions, rich practical experience, the existence and development of new technological solutions and market-oriented innovations and the utilization of contemporary varieties of highbiological potential outline favorable trends for the development of vegetable production. They reveal opportunities for broader integration of the sector in rural areas for the achievement of highly efficient, sustainable and competitive production. The aim of this article is to explore the opportunities and trends for development of vegetable production in rural areas so as to improve the economic performance.

Key words: vegetable production, opportunities, trends