Проблеми на прилагане на Европейската схема за управление и одит на околната среда (ЕMAS) в България

Доц д-р АЛБЕНА МИТЕВА
Университет за национално и световно стопанство – София

Европейският съюз подкрепя развитието на екологосъобразна и конкурентоспособна икономика, която се стреми да постигне целите на концепцията за устойчиво развитие. Системите за управление на околната среда целят подобряване на състоянието й, като се намали въздействието на продуктите, услугите и производствата на организациите върху нея. Те спомагат успешно да се прилагат на практика заложените в политиката по околна среда цели и задължения на организациите, а служителите да познават ролята и задълженията си относно тяхното постигане. Главният модел на СУОС, описан в специализираната литература, е този на екологичните стандарти ISO 14001 и EMAS.
Целта на статията е да представи същността и основните характеристики на европейската схема за управление и одит на околната среда (EMAS), етапите на нейното развитие и на тази основа да се проследят проблемите по организацията на дейността по прилагане на EMAS в нашата страна.

Problems of Implementation of the European Scheme for Management and Environmental Auditing (EMAS) in Bulgaria

A. MITEVA
University of National and World Economy – Sofia

(Summary)
The European Union supports the development of greener and more competitive economy, which seeks to achieve the goals of the concept of sustainable development. The systems for environmental management aimed at improving the state of the environment by reducing the impact of products and services provided by organizations on the environment. They help successfully to implement in practive the planned in the environmental policy objectives and obligations of organizations and the employees to know their roles and obligations for their achievement. The main model of the systems for environmental management, described in the literature is that of the environmental standards ISO 14001 and EMAS. The purpose of this article is to present the essence and main features of the European management and audit scheme for environment (EMAS), the stages of its development, and on this basis to track problems in the organization of activities for the implementation of EMAS in Bulgaria.

Key words: EMAS, ecological responsibility, sustainable development