Вторични ефекти от управлението на ландшафта върху икономиките в селски райони на България и Турция

Д. Николов*, Т. Радев**, П. Борисов**, Х. Гирай***, Т. Бал***, М. Чагла Ормеджи Карт***
*Институт по аграрна икономика – София, България
**Аграрен университет – Пловдив, България
***Катедра по аграрна икономика, Университет „Сюлейман Демирел” – Испарта, Турция

Изследването се фокусира върху разработването на специфичен методологически подход, чрез който се разглежда влиянието и приносът на ландшафта в развитието на регионалната икономика. Основните проблеми, които се решават, е как ландшафтът влияе върху равнището на конкурентоспособност на регионалната икономика и какви вторични ефекти поражда за различните икономически сектори. Анализират се ключови земеделски производства в регионалната икономика на региона на гр. Пазарджик и региона на Испарта в Турция. Емпиричното изследване в двата избрани региона доказва, че местният ландшафт предоставя редица услуги за регионалната икономика като храна, суровини за местната индустрия, вода, качество на въздуха и благоприятни климатични условия, духовно изживяване и чувство за присъствие на природата, които добавят стойност към продуктите. Базирайки се на каскадния подход, е измерено влиянието на ландшафта върху равнището на конкурентоспособност на регионалната икономика.

Second Order Effects of Landscape Management on Rural Economies in Bulgaria and Turkey

D. NIKOLOV*, T. RADEV**, P. BORISOV**, H. GIRAY***, T. BAL*** AND M. ÇAGLA ORMECI KART***
*Institute of Agricultural Economics – Sofia, Bulgaria
**Agricultural University – Plovdiv, Bulgaria
***Deparment of Agriculture Economics, Suleyman Demirel University – Isparta, Turkey

(Summary)
This research focuses on building a specific framework and to measure the contribution of landscape to the development of rural economy. The main issues are to be determined how landscape contributes to the competitiveness of rural economy and special focus on the second order effects. Analysis is made in key sectors of agriculture at the rural economy of Pazarjik region in Bulgaria and Guneykent/Isparta region in Turkey. Both empirical results in Bulgaria and Turkey indicate that there is demand of the following landscape services: food, raw materials, fresh water, climate and air quality, spiritual experience and sense of place. Based on cascade approach it was defined the influence of landscape on rural competitiveness. The objectives of this paper are, in order to explain complexity of multiple processes connecting landscape elements, actors, framework conditions and benefits to present the application of the Analytic Network Process (ANP) method to the agricultural landscape topic in two case study areas in neighbor and similar countries, one is the EU member and another is a candidate for the EU to discuss evidences and results for the improvement of the method.

Key words: landscape, rural economy, second order effect