Методически подход за анализ, оценка и усъвършенстване на системата за екоуправление в селското стопанство

Проф. д-р Храбрин Башев
Институт по аграрна икономика – София

В статията се предлага холистичен подход за анализ, оценка и усъвършенстване на системата за екоуправление на съвременния етап от развитието на българското селско стопанство. Първо се обосновава необходимостта от социално-икономически подход в анализа и оценката на агро-екоуправлението. След това се дефинира агро-екоуправлението и обхвата на неговия анализ. Следва характеризиране на агентите и нуждите за агро-екоуправление. Представят се принципните механизми и форми на агро-екоуправление; компонентите и нивата на анализ на агро-екоуправлението. Идентифицират се факторите на агро-екоуправлението и тяхната значимост. Следва дефиниране на ефективността на агро-екоуправлението. Представят се подходите и показателите за неговата оценка. Най-накрая се представят етапите за подобряване на системата за екоуправление в селското стопанство.
Целта на разработката не е да се представи окончателен и универсален вариант на методика за оценка на агро-екоуправлението. По-скоро се предлагат основите на подобен документ, които произтичат от съвременното развитие на науката и международния опит в тази област. Методиката трябва да бъде обект на по нататъшно развитие, дискусии и адаптиране в зависимост от целите и нивата на анализ. Крайната цел на разработката е да се подпомогнат междудисциплинарните анализи и оценки на формите и на системата за екоуправление в селското стопанство; усъвършенстването на обществените политики, формите за обществена интервенция и публичните екопрограми в селското стопанство; индивидуалните, бизнес и колективни стратегии и действия за устойчиво развитие на отрасъла.

Framework for Analyzing, Assessing and Improving System of Eco-management in Agriculture

H. BACHEV
Institute of Agricultural Economics – Sofia

(Summary)
This paper suggests a holistic framework for analyzing, assessing and improving the system of ecomanagement in the modern stage of development of Bulgarian agriculture. First, necessity for a socioeconomic approach in analysis and assessment of agro-eco-management is outlined. After that agroecomanagement is defined and the scope of its analysis described. Next, agents and needs of agro-ecomanagement are characterized. Following that the principle mechanisms and modes of agro-eco-management are presented. Next, components and levels of agro-eco-management analysis are presented. After that factors for agro-eco-management and their significance are identified. Next, the efficiency of agro-eco-management is defined and approaches and indicators for its assessment suggested. Finally, stages in improvement of the system of eco-management in agriculture are described. The goal of this study is not to work out a final and universal framework for agro-eco-management assessment. It is rather to suggest a base of such a document, which incorporate the modern development of science and international experiences in that area. The framework is to be subject of further improvement, discussion and adaptation according to the goals and levels of the analysis. The ultimate aim of this study is to assist inter-disciplinary analysis and assessment of modes and the system of eco-management in agriculture; improvement of public policies, forms of public intervention, and public eco-programs in agriculture; and individual, business and collective strategies and actions for sustainable development of agriculture.

Key words: methodical approach, analysis, agro-eco-management, agriculture