Съдържание на брой 1/2010 г.

ОБЗОРИ

М. Стойкова - Някои основни проблеми при производството на фураж за преживното животновъдство

АГРАРНА ПОЛИТИКА

Р. Попов - Подкрепата за земеделието в райони с неблагоприятни природни условия в рамките на ОСП на ЕС

Н. Котева - Зеленчукопроизводството в България - състояние и проблеми

ФИНАНСИ И КРЕДИТ

Ж. Бумбарова-Начева - Изследване влиянието на основните фактори върху финансовото състояние на земеделските стопанства

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКА, ИНВЕСТИЦИОННА И СТРУКТУРНА ПОЛИТИКА

М. Анастасова, Д. Николов, И. Янакиева, Т. Радев - Равнище и фактори на инвестиционните намерения на земеделските производители

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА АГРОБИЗНЕСА

Н. Котева, Х. Башев - Подход за оценка на конкурентоспособността на земеделските стопанства

К. Недева - Регионална специализация на млечното говедовъдство - състояние и проблеми

РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

А. Симова - Развитие на земеделието в община струмяни

УПРАВЛЕНИЕ И ЕФЕКТИВНОСТ

И. Боевски, Й. Крамар - Аутсорсинг в българските земеделски предприятия. съществува ли такава възможност?

ЦИТИРАНИ АВТОРИ И СТАТИИ В СП. “ИУСС”, БР. 1/2010 Г.

Съдържание на брой 2/2010 г.

АГРАРНА ПОЛИТИКА

Ц. Ковачева - Развитие и конкурентни възможности на хранително-вкусовата промишленост на европейския пазар

В. Минчева - Конкурентоспособност на българското селско стопанство

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКА, ИНВЕСТИЦИОННА И СТРУКТУРНА ПОЛИТИКА

Д. Николов, М. Анастасова, Т. Радев - Влияние на ОСП върху структурното адаптиране на земеделските стопанства

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА АГРОБИЗНЕСА

Т. Георгиева - Връзката „образование отношение към риска” в земеделското производство в България (на примера на област Добрич)

РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Ю. Яркова-Благоева, Г. Велковска - Планинските райони в Р България - политика, проблеми и възможности за развитие на селското стопанство

УПРАВЛЕНИЕ И ЕФЕКТИВНОСТ

Д. Заимова - Управленски и икономически ефекти на договорните споразумения в аграрния сектор

АГРОМАРКЕТИНГ

М. Николова, М. Линкова - Диверсификация на агротуристическия продукт като инструмент за съживяване на селската икономика

ЦИТИРАНИ АВТОРИ И СТАТИИ В СП. “ИУСС”, БР. 2/2010 Г.

Съдържание на брой 3/2010 г.

АГРАРНА ПОЛИТИКА

Ц. Ковачева - Развитие и конкурентни възможности на хранително-вкусовата промишленост на европейския пазар

В. Минчева - Конкурентоспособност на българското селско стопанство

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКА, ИНВЕСТИЦИОННА И СТРУКТУРНА ПОЛИТИКА

Д. Николов, М. Анастасова, Т. Радев - Влияние на ОСП върху структурното адаптиране на земеделските стопанства

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА АГРОБИЗНЕСА

Т. Георгиева - Връзката "образование отношение към риска” в земеделското производство в България (на примера на област Добрич)

РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Ю. Яркова-Благоева, Г. Велковска - Планинските райони в Р България политика, проблеми и възможности за развитие на селското стопанство

УПРАВЛЕНИЕ И ЕФЕКТИВНОСТ

Д. Заимова - Управленски и икономически ефекти на договорните споразумения в аграрния сектор

АГРОМАРКЕТИНГ

М. Николова, М. Линкова - Диверсификация на агротуристическия продукт като инструмент за съживяване на селската икономика

ЦИТИРАНИ АВТОРИ И СТАТИИ В СП. “ИУСС”, БР. 3/2010 Г.

Съдържание на брой 4/2010 г.

ДИСКУСИЯ

Т. Дарджонов, В. Христов – Поглед върху българското земеделие през ХХ век, сега и в бъдеще

АГРАРНА ПОЛИТИКА

В. Мицов – Неравенството в домакинските доходи и неговата връзка с отрасловата структура на работната заплата. позициите на селското стопанство

ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ

К. Терзийска – Реформата в общата организация на пазара на зеленчуци В ЕС

ИНСТИТУЦИОНАЛНА ИКОНОМИКА

А. Беленкий – Основни фактори за моделиране на пазара на фуражни храни в украйна - вътрешен и чуждестранен опит

И. Боевски, Й. Крамар – Визия на земеделските стопанства

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА АГРОБИЗНЕСА

Б. Иванов, Р. Попов – Стратегии за развитие и нови източници на заетост в селските райони

УПРАВЛЕНИЕ И ЕФЕКТИВНОСТ

Р. Николов – Възможности за участие на земеделските производи­тели в търговията с въглеродни емисии

П. Борисов, К. Костадинов, К. Михов, С. Филипов– Сравнителна икономическа оценка на нови сортове градинска салата

СВЕТОВНО СЕЛСКО СТОПАНСТВО

М. Михайлова-Тонева – Развитие на селското стопанство в Китай

ЦИТИРАНИ АВТОРИ И СТАТИИ В СП. “ИУСС”, БР. 4/2010 Г.

Съдържание на брой 5/2010 г.

ДИСКУСИЯ

А. Ганев - Състояние и проблеми на обработваемите земи в България

ИНСТИТУЦИОНАЛНА ИКОНОМИКА

З. Богданова - Нагласи на земеделските производители в Русенска област за диверсификация на икономически дейности

Д. Пантелеева - Състояние, възможности и перспективи за развитие на лозарството в България

ПАЗАРНИ ОТНОШЕНИЯ И МЕХАНИЗМИ

М. Младенова, Д. Николов, О. Боюклиев - Пазарни стратегии на полупазарните стопанства с млечно направление

РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Н. Маламова - Мярка 311 от програмата за развитие на селските райони - възможности за въздействие върху заетостта

УПРАВЛЕНИЕ И ЕФЕКТИВНОСТ

Е. Видинова, Р. Тодоров - Изследване влиянието на някои фактори върху производителността на труда при торенето на полски култури

В. Валериева-Нечова - проблеми и перспективи на малиновото производство в планинската част на Б България

М. Михайлова-Тонева, П. Стойков - Ефективност от угояване на българската сименталска порода с различни дажби до 550 килограма жива маса

ЦИТИРАНИ АВТОРИ И СТАТИИ В СП. “ИУСС”, БР. 5/2010 Г.

Съдържание на брой 6/2010 г.

ОБЗОРИ

Н. Стоянова, В. Антонова - Състояние и тенденции в производството от ягодоплодни култури в България и в света

ИНСТИТУЦИОНАЛНА ИКОНОМИКА

Х. Башев - Оценка на конкурентоспособността на българските ферми

ФОРМИ НА СОБСТВЕНОСТ И СТОПАНИСВАНЕ

Д. Николов - Преструктуриране на полупазарните животновъдни стопанства: анализ с използване на метода на реалните опции

ФИНАНСИ И КРЕДИТ

Т. Рупска - Специфика на счетоводното бюджетиране в аграрното предприятие

И. Станков, Н. Нанев, К. Станков - Критичен анализ на финансовата подкрепа за млечното животновъдство в условията на икономическа криза

УПРАВЛЕНИЕ И ЕФЕКТИВНОСТ

Г. Николов, А. Атанасов, К. Станков, А. Джоскан - Определяне на брутния доход при различни гъстоти на посадката за руска есетра (Acipenser gueldenstaedtii)

Х. Момчилов - Анализ на разходите и ефективността от производствата на земеделско предприятие

В. Манолова, М. Николова - Проучване влиянието на основни фактори на икономическата среда върху производството на присаден посадъчен материал от лешник

ЕКОЛОГИЯ И ИКОНОМИКА

Д. Митова - Биологичното земеделие - разумен и перспективен избор за селското стопанство

СОЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА СЕЛОТО

Д. Стоянчева, Ю. Яркова, В. Андреева - Анализ на източниците на доход на домакинствата от селските общини в област Стара Загора

ЦИТИРАНИ АВТОРИ И СТАТИИ В СП. “ИУСС”, БР. 6/2010 Г.