Диверсификация на агротуристическия продукт като инструмент за съживяване на селската икономика

Доц. д-р Марина Николова
Гл. ас. Маруся Линкова
СА „Д.А.Ценов” Свищов

Резюме: Основната научно изследова­телска теза на разработката е, че формирането на стандартизиран агротуристически продукт е предпоставка за съживяване на селската икономика и превръщането на екологичния и аграрния туризъм в успешен бизнес за България.1
Обект на изследване са основните субекти, имащи отношение към селския и аграрния туризъм: селски къщи и семейни хотели; гости на селски къщи; органи на местната власт; институции.
Основната цел на изследването е идентифициране на конкретните стъпки при изграждане на комплексен агротуристически продукт в България. Във връзка с това са поставени следните задачи: необходимост от диверсификация на агротуристическия продукт в България; разкриване на проблемите при формирането на агротуристическия продукт; възможности за формиране на комплексен агротуристически продукт.
Резултатите от проведеното изследване дават основание да се препоръчат следните стъпки при формиране на комплексен агротуристически продукт:
- изграждане на правната рамка и държавната политика в областта на агротуризма;
- сертифициране и категоризиране на агротуристическия продукт;
- изграждане на трайни бизнес отношения между доставчиците на компонентите на агротуристическия продукт по региони;
- взаимодействие с местните власти и общности;
- обща пазарна стратегия на предлагащите аграрен туризъм.

Ключови думи: агротуристически продукт, диверсификация, земеделски риск, оперативен риск, сертификация, категоризация

Diversification of the Agro-Tourist Product as an Instrument for Reviving the Rural Economy

M. Nikolova
M. Linkova
“D. A. Tsenov” Academy of Economics - Svishtov

(Summary)
The article discusses the agro-product diversification as an instrument for reviving Bulgaria’s rural economy. The objects of the study are the main parties involved in the development of rural and agricultural tourism, i.e. village houses and family hotels, village houses guests, the organs of the local authorities, various institutions.
In addition, the article points out the necessity for diversification of agriculture.
It also outlines the difficulties facing the formation of agro-tourist products and summarizes the possibilities for developing a profitable, complex afro-tourist product in Bulgaria.

Key words: agro-tourist product, diversification, agricultural risk, operations risk, categorization, certification

1 Участието на авторите е както следва: точка 2. е разработена от доц. д-р Марина Николова, точка 1.– от гл. ас. Маруся Линкова, уводът и точка 3 са разработени съвместно.

Статията е постьпила в редакцията на 07.02.2010 г.