Управленски и икономически ефекти на договорните споразумения в аграрния сектор

Ас. д-р Дарина Заимова
Тракийски университет - Стара Загора

Резюме: Присъединяването на България към Европейския съюз и последвалите промени в отделните сектори на икономиката ни подложи на съмнение адекватността и компетентността на действащите институции. Пазарната несигурност и несъвършенства, пропуските в законовата рамка и не на последно място корупционните практики оказват негативно влияние в един дългосрочен план, което силно засегна състоянието и развитието на аграрния сектор.
Целта на статията е да се проследи влиянието на факторите на институционалната среда при формулирането на договорните споразумения и стопанската ефективност на стопанските организации.
За постигане на посочената цел са реализирани следните задачи:
- Анализ на управленската ефективност в стопанските организации въз основа на теоретичните постановки на Х-ефективността;
- Проследяване на връзката между имуществените права върху производствените ресурси и формирането на договорни отношения.
Приложените методи включват: системен подход и системен анализ; изследване и анализ на нормативни и счетоводни документи, анкетно проучване.

Ключови думи: Х-ефективност, институционални споразумения, формални групи, неформални групи

 

Management and Economic Effects from Contract Arrangements in the Agrarian Sector

D. Zaimova
Tracian University - Stara Zagora

(Summary)
Bulgaria’s accession to the European Union and the following changes in different economic sectors has questioned adequacy and competence of the functioning institutions. Market instability and imperfection, lapses in legislative frame and corruption have negative impact for long-term period, which has affected state and development of agrarian sector.
The present paper is aimed at examining the influence of the factors of the institutional environment over contracts and efficiency of economic organizations.
The following tasks have been performed in order to achieve the formulated aim:
• X- Efficiency analysis of management efficiency in economic organizations;
• Analysis of relation between property rights and contracts.
The used methods include: systematic approach and analysis; analysis of legislative and accounting records, inquiry.

Key words: X- Efficiency, institutional arrangements, formal groups, informal groups

Статията е постьпила в редакцията на 09.02.2010 г.