Връзката „образование - отношение към риска” в земеделското производство в България (на примера на област Добрич)

Гл. ас. д-р Таня Георгиева
Икономически университет - Варна

Резюме: Изучаването на отношението на индивидите към риска е тясно свързано с прогнозирането на икономическото им поведение. Много въпроси, свързани със склонността на производителите да рискуват, остават нерешени в специализираната литература. Един от важните отворени въпроси се отнася до детерминантите на различията в отношението към риска.
Целта на статията е да представи резултатите от изследване влиянието на образованието върху отношението на земеделските производители в България към риска.
Данните в това изследване се базират на проведено анкетно проучване относно отношението на земеделските производители към риска. Целевата съвкупност са всички земеделски производители, които осъществяват дейността си на територията на Добричка област. Приложен е модел на квотна извадка, според критериите стопанско организационна форма и териториален размер на стопанствата. Анкетирани са 64 земеделски производители, при квота 20% от всяка група. За реализация на емпиричния анализ е приложена методология от качествено количествен тип. За събиране на първична информация се прилагат анкетен метод и не структурирано дълбочинно интервю на земеделски стопани. Събраната информация е обработена с помощта на статистически методи, а именно - корелационен анализ, еднофакторен и многофакторен дисперсионен анализ.
Въз основа на резултатите от осъщественото изследване се достига до обобщаващи изводи за влиянието на формалното, неформалното и информалното образование върху отношението на земеделските производители към риска.

Ключови думи: образование, риск, отно­шение, земеделие, производство

The Relation “Education - Attitude to Risk” in Agricultural Production in Bulgaria (Following the Example of the District of Dobrich)

T. Georgieva
University of Economics - Varna

(Summary)
The study of the attitude of individuals to risk is closely connected with the forecasting of their economic behaviour. Many issues, connected with the aptitude of producers to take risk remain unsolved in the specialized literature. One of the important open issues refers to the determinants of differences in attitudes towards risk.
The aim of the present article is to present the results of a study of the influence of education on the attitude of Bulgarian agricultural producers to risk.
The data in this study is based on a survey concerning the attitude of producers towards risk. The target population are all producers, who carry out their activities on the territory of the District of Dobrich. There is used the quota sample model, using the criteria economic-organization form and area size of farms. There have been surveyed 64 producers, at a quota of 20% of each group.
A qualitative-quantitative type of methodology is applied for the realization of the empirical analysis. For the gathering of primary information there is used the survey method and an unstructured in-depth interview of farmers. The collected information is processed with the help of statistical methods, namely correlation analysis, one-way and multivariate analysis of variance.
Based on the results of the conducted survey, are drawn some generalized conclusions regarding the influence of the formal, non-formal and informal education on the attitude of producers towards risk.

Key words: education, risk, attitude, agriculture, production

Статията е постьпила в редакцията на 06.04.2010 г.