Влияние на ОСП върху структурното адаптиране на земеделските стопанства

Ст. н. с. д-р Димитър Николов
Ст.н.с. д-р Минка Анастасова
Институт по аграрна икономика - София
Н.с. д-р Теодор Радев
Аграрен университет - Пловдив

Резюме: Независимо от присъщите си проблеми, земеделието е един от най-важните отрасли в българската икономика. Приемането на България за пълноправен член на ЕС оказва силно въздействие върху аграрния сектор на страната. Селското стопанство е един от най-силно регулираните сектори в ЕС. Целта на статията е да се оцени влиянието на Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС върху структурните промени в отрасъла и развитието на земеделските стопанства в близко бъдеще. В статията се използват резултатите от проведено анкетно проучване в рамките на проект „Оценка на многостранното влияние на ОСП върху селската икономика” (CAP-IRE), финансиран по 7РП. Анализът на влиянието на ОСП върху структурното приспособяване на земеделските стопанства е извършен на два етапа.Основните направления в изследването са свързани с очакваните структурни промени в резултат от прилагането на ОСП. На първият етап се акцентира върху производствената и социално-икономическата структура, трудовата заетост на членовете на съответните селски домакинства, каналите за реализация на готовата продукция, използването на консултантски услуги и на някои нови технически средства при покупката на необходимите производствени ресурси и при продажбата на получената земеделска продукция. На вторият етап е използван ч-квадрат тестовия метод. Той се прилага като критерий за оценка на характера и степента на взаимна свързаност между възможността за продължаване на земеделската дейност в стопанството. Това се извършва на база потенциалната основа за тези структурни промени от една страна, и избраните два основни сценария на ОСП за тяхната подкрепа от друга. Изследват се влиянието на политиката върху размера на стопанствата, използването на производствените ресурси, взаимоотношенията свързани с реализацията на продукцията, както и възможностите за внедряване на иновации в отрасъла.

Ключови думи: Обща селскостопанска политика, структурни промени, земеделски стопанства.

Impact of the CAP on the Structural Adaptation of the Agricultural Farms

D. Nicolov, M.Anastasova
Institute of Agricultural Economics - Sofia
T. Radev
Agricultural University - Plovdiv

(Summary)
Irrespectively of its inherent problems, the agriculture is one of the most significant sectors of the Bulgarian economy. The agriculture is strongly impacted by Bulgaria’s EU accession as a full member. Agriculture is one of the heavily regulated sectors in the EC. The objective of the article is to assess the impact of the CAP of EC on the structural changes in the branch and the farms’ development in the near future. In the study are used the results of an achieved survey in the frame of the project CAP-IRE, financed by the VII Frame Program. The analysis of the impact of the CAP on the structural adaptation of the agricultural farms is performed in two stages. The main directions of the study concern the expected structural changes, due to the CAP implementation. During the first stage the stress was upon the production and social-economic structure, the employment of the appropriate rural house holding members, the channels of production realization, utilization of consultancy services, as well as of some new technical means for the purchase of the necessary production resources and for the sale of the agricultural goods and products. During the second stage is used the ч-square test method. It is applied as assessment criteria for the kind and grade of interconnection of the possibility of continuation of farming activity. It is achieved on the potential base of these structural changes, on one side and the selected two basic scenarios of CAP for their support, on the other. The impact of the policy upon the farm’s size, the production resources utilization, the relationships concerning production realization, as well as the possibilities of implementation of innovations in the branch are other investigated topics.

Key words: Common Agricultural Policy, structural changes, agricultural farms

Статията е постьпила в редакцията на 05.01.2010 г.