Развитие и конкурентни възможности на хранително-вкусовата промишленост на Европейския пазар

Ст.н.с. д-р Цветана Ковачева
Институт по аграрна икономика - София

Резюме: Проблемът за конкурентоспособността на българската хранително-вкусова индустрия добива все по-голяма острота с присъединяването ни към ЕС и засилване на процеса на либерализация и глобализация на търговията. Интеграцията на вътрешния ни пазар на храни, напитки и тютюневи изделия към този на Европейския съюз, постави нашите производители в една по-високо конкурентна среда не само на външните, но и на националния ни пазар. В тези условия перспективите за развитие на българската хранително-вкусова индустрия са в пряка връзка и зависимост не само от възможностите за разширяване на външните пазари, но и от запазване на позициите й на националния ни пазар. С изследването се цели да се направи оценка на мястото, темповете на развитие и конкурентните възможности на нашата хранителна индустрия на единния европейския пазар в първите години на членство в ЕС.
Конкурентоспособността е сложна икономическа категория, обусловена от много фактори и имаща много измерения. Това изследване е ограничено до измерване и съпос­тавяне на показатели, характеризиращи отрасловата ефективност на производството и реализацията като: цена на ресурсите; производителност на ресурсите, разходите и приходите; размер и ефективност на инвестиционните разходи. Прави се оценка на постигнатите резултати от българската хранителна индустрия по приетите показатели по отношение на средните за ЕС-27 нива и по отделни страни членки. Използват се показатели, на ниво “DA” по единната за ЕС номенклатура на икономическите дейности и в съответствие с европейската методология на структурната бизнес статистика (СБС) , което ги прави методологически сравними с данните за другите страни членки на ЕС.
Анализът се основава на статистически данни и аналитични показатели за периода 2000-2008 г. Източник на показателите са НСИ и Евростат.
Резултатите от изследването показват, че хранителната индустрия е основен отрасъл в българската индустрия, с проявени конкурентни предимства по отношение на използваните производствени фактори. Отрасълът проявява висока икономическа активност в първите две години на присъединяването ни към ЕС. Нарастват производството и продажбите на вътрешния и европейския пазар, съпътствано от значителен ръст в производителността на труда, което свидетелства за успешно интегриране и добри конкурентни възможности на българската хранителна индустрия на европейския пазар. В европейската хранителна индустрия, българската индустрия заема незначителен дял, произвежда в по-малки по размер предприятия спрямо средния за Общността и с най-ниска производителност на труда. Конкурентните й предимства на европейския пазар се дължат преди всичко на ниските разходи на труд в единица продукция и респективно на по-високата ефективност на производството и реализацията. В условията на единен трудов пазар, този фактор не носи предимства в дългосрочен аспект. Отрасълът изостава по отношение на размера и ефективността на инвестициите, което забавя процеса на механизация и автоматизация на трудовите процеси и задържа нарастването на производителността на труда.

Ключови думи: хранителна индустрия, конкурентни възможности, европейски пазар.

Development and Competitive Abilities of the Food Processing Industry at European Market

Tz. Kovacheva
Institute of Agricultural Economics - Sofia

(Summary)
The problem of the competitiveness of the Bulgarian food industry becomes more significant with our accession to the EC and the further liberalization and globalization of trade. The integration of the Bulgarian domestic market of foods, beverages and tobacco to the European one, created a more competitive environment for our producers not only at the outer, but at the national market as well. In these conditions the prospects of development of the Bulgarian food industry are in a direct relation and dependence not only of the possibilities of expansion of the outer markets, but of the preservation of its position at the national market. The investigation aims to make an assessment of the place, the temps of development and the competitive abilities of the Bulgarian food industry at the United European market during the first years of full membership in the EC.
The competitiveness is a complex economic category, determined by lot of factors and being multidimensional. The study is limited to measuring and comparing of indexes, featuring the branch efficiency of the production and the realization as resources prices; productivity; expenses and incomes; size and efficiency of the investment costs. The achieved results of the Bulgarian food industry are evaluated, according the accepted indexes for the average level EC - 27 and for the particular country members. Indexes for the “DA” level are utilized of the unified EC nomenclature of the economic activities and according the European methodology of the Structure Business Statistics (SBS), which makes them methodologically compatible with other European member countries data.
The analysis is based on statistical data and analytical indexes for the period 2000 - 2008. Data sources are NSI and Eurostat.
The results of the study show that the food industry is a basic branch of the Bulgarian industry, with broad competitive advantages concerning the utilized production factors. The branch demonstrates high economic activity during the first two years after Bulgaria’s accession to the EC. The production and sales at the home and European market grow, accompanied with a considerable increase of the labor productivity, which proves the successful integration and good competitive abilities of the Bulgarian food industry to the European market. The Bulgarian food industry has an insignificant share in the European food industry, smaller in size factories, compared to the average European Community ones and with the smallest labor productivity. Its comparative advantages at the European market are due to the low labor costs per unit of production before all and respectively to the higher production and sales efficiency. In the conditions of a united labor market, this factor does not bring advantages in a long term aspect. The branch lags in regard to the size and efficiency of investments, which leads to a delay of the processes of mechanization and automation of the labor activities, as well as the increase of the labor productivity.

Key words: food industry, competitive abilities, European market.

Статията е постьпила в редакцията на 18.03.2010 г.