Аутсорсинг в българските земеделски предприятия. Съществува ли такава възможност?

Ст.н.с. д-р Иван Боевски
Институт по аграрна икономика - София
E-mail:
Проф. д-р Йост Крамар
Университет Висмар - Германия

Резюме: Динамичните и радикалните промени в световен мащаб през последните две десетилетия, поставят предприятията пред нови предизвикателства. Глобалната финансова и последвалата я икономическа криза допълват и правят горепосочената мозайка по пъстра. Аутсорсингът е отговор на много пазарни актьори на тези предизвикателства, при което тренда на използване на аутсорсинг е възходящ. Всичко това ни кара да си зададем въпроса, дали този феномен има място в земеделския сектор. В началото на тази публикация правим кратка характеристика на феномена аутсорсинг чрез неговото дефиниране. След разглеждането на трендовете анализираме основните модели - вътрешен и външен аутсорсинг. По нататък отговаряме на въпроса: “Какво може да се постигне чрез него?”, като при това отделяме подобаващо място на аутсорсинг рисковете и на факторите за успешен аутсорсинг. Разглеждаме възможността за прилагане на аутсорсинга в земеделските предприятия и привеждаме примери за неговото използване в земеделски предприятия на Германия, защитавайки тезата, че аутсорсинга има място като мениджърска стратегия в българските земеделски предприятия, отчитайки и факта, че в тази връзка българските земеделски предприятия имат значителен опит и традиции.

Ключови думи: аутсорсинг, стратегически мениджмънт, земеделски предприятия, България.

Outsourcing in the Bulgarian Agricultural Enterprises. Does Such a Possibility Exist?

I. BOEVSKI
Institute of Agricultural Economics - Sofia
J. KRAMER
Wismar University - Germany

(Summary)
The worldwide dynamic and radical changes during the past two decades create new challenges for the enterprises. The global financial and the following it economic crisis complete and make more variegated the up mentioned mosaic. The outsourcing is an answer for numerous market performers to these challenges, with an upcoming trend of outsourcing utilization. All this rises in front of us the question whether this phenomena has a place in the agricultural sector. At the beginning of the publication we briefly characterize the outsourcing phenomena through its definition. After studying the trends we analyze the main models - outer and inner outsourcing. Further on we answer the question: “What could be achieved through it?” paying meanwhile the necessary attention to the outsourcing risks and the successful outsourcing factors as well. We analyze the possible application of the outsourcing in the agricultural enterprises, giving examples with its utilization in the German agricultural enterprises, defending the thesis of its introduction as a manager’s strategy in the Bulgarian agricultural enterprises, emphasizing on the circumstance of the existing considerable experience and traditions of the Bulgarian agricultural holdings regarding this topic.

Key words: outsourcing, strategic management, agricultural enterprises, Bulgaria.

Статията е постъпила в редакцията на 15.12.2009 г.