Развитие на земеделието в община Струмяни

Проф. д.ик.н. Антоанета Симова
СУ “Климент Охридски” Стопански факултет

Резюме: Страната ни е член на ЕС вече трета година, но среща значителни трудности при усвояването на фондовете, предназначени за ускоряване развитието на изостаналите райони. Целта на статията е да се направи анализ на състоянието на селското стопанство, както и на настроенията и намеренията на фермерите на територията на една от най-изостаналите селски общини в България - Струмяни. Основният извод от изследването е, че изостаналите селски общини все още не могат да усетят ефекта от присъединяването на страната към ЕС и че техните икономики не са интегрирани не само към международния, но и към националния пазар.
Ефективността на земеделското производство е ниска поради разпокъсаността на земята и липсата на достатъчно малогабаритна техника. Разчита се на влагането на много ръчен труд и добивите са незадоволителни. Хранително-вкусовата промишленост не е развита (с изключение на един цех за производството не малотрайни колбаси).
Емпиричното изследване на селските домакинства доказва, че средствата по структурните фондове на ЕС почти не достигат до потенциалните бенефициенти, като за това съществуват както обективни, така и субективни причини.

Ключови думи: земеделие, фермери, община Струмяни.

Agricultural Development of the Municipality of Strumyani

A. SIMOVA
Sofia University “St. Kliment Ohridski”

(Summary)
Bulgaria has been a member of the EU for three years, yet it encounters enormous problems in absorbing the structural EU funds aimed at the development of the underdeveloped rural areas. The purpose of this article is to analyze the development of the agrarian sector and the opinions of the farmers in one of the less developed rural municipalities - this of Strumyani. The main conclusion from the analysis is that the least developed areas in the country cannot yet feel the effect of the EU membership and their economy is integrated neither in the national, nor in the international market.
The effectiveness of the agricultural production is low due to the land fragmentation and the lack of small scale technique. The processing industry is underdeveloped (with the exception of a meat processing plant).
The field study of the local rural households proves that the structural EU funds are almost inaccessible to the potential beneficiaries in the municipality and the reasons for that are both objective and subjective.

Key words: agriculture, farmers, Strumyani municipality

Статията е постъпила в редакцията на 16.12.2009 г