Регионална специализация на млечното говедовъдство - състояние и перспективи

Гл. ас. Керанка Недева
Институт по аграрна икономика - София

Резюме: В областта на селското стопанство, въпросите свързани със специализацията са предмет на научни изследвания, основно в периода на ускорено внедряване на научно-техническия прогрес и прехода към интензификация на отрасъла. Днес, новите икономически условия налагат допълнителна обосновка и конкретизация на използването на традиционните подходи и механизми за изследване на специализацията в аграрната сфера в отраслов и регионален аспект и връзката й с размера, вида и типа на земеделското стопанство.
В статията се анализира регионалната специализация на млечното говедовъдство по райони на планиране в страната. Разкриват се сравнителните предимства на специализираните стопанства с различна типология и се формират конкретни практически насоки и предложения.
За целите на анализа е адаптирана методиката за определяне на икономическия размер и специализацията на стопанствата в агросектора за млечното говедовъдство. Използвани са три показателя, анализирани в своята взаимовръзка и зависимост - индекс на равнището на регионална специализация, индекс на ефекта от специализацията на млечното говедовъдство, общ индекс на специализация в говедовъдството.

Ключови думи: земеделско стопанство, размер на стопанство, млечно говедовъдство, регионална специализация, типология, икономически размер, индекси на специализация

Regional Specialization of Dairy Farm - Status and Prospects

K. Nedeva
Institute of Agricultural Economics - Sofia

(Summary)
In agriculture, the issues related to specialization are subject of research, mainly in the period of accelerated introduction of scientific and technical progress and the transition to an intensification of the industry. Today, new economic conditions require additional justification and specification of the use of traditional approaches and mechanisms for studying agricultural specialization in sectoral and regional aspects and its relation to the size, kind and type of farm
The article analyzes the regional specialization of dairy farm in areas of planning in the country. It reveals the comparative advantages of the specialized farms of different typology and forms practical guidelines and suggestions.
For analysis, the methodology for determining the economical size and specialization of farms was adjusted for dairy farming. Three indicators were used and analyzed in their relationship and dependence - index of the level of regional specialization, index of the effect of dairy farming specialization, general index of specialization in dairy farming.

Key words: size of farm, dairy milk cow, regional specialization, tapelogy, index of specialization

Статията е постъпила в редакцията на 2.12.2009 г.