Подход за оценка на конкурентоспособността на земеделските стопанства

Ст.н.с. д-р НИНА КОТЕВА
Ст.н.с. д-р ХРАБРИН БАШЕВ
Институт по аграрна икономика - София

Резюме: В статията се прави опит да се представи цялостен подход за оценка на конкурентоспособността на земеделските стопанства в България. Първо се дефинира категорията конкурентоспособност на земеделските стопанства, като вътрешна способност на земеделските стопанства да поддържат устойчиви конкурентни предимства, водещи до високи стопански резултати чрез непрекъснато усъвършенстване и адаптиране към промените на пазарната, природната и институционалната среда.
Определят се критериите за конкурентоспособност на стопанствата - икономическа ефективност, финансова обезпеченост, адаптивност и устойчивост. Следва представяне на показателите за оценка на различните аспекти на конкурентоспособността на стопанствата. Накрая се предлага подход за интегриране на показателите за конкурентоспособност за отделната ферма и на стопанствата от даден тип или специализация.

Ключови думи: дефиниране, критерии, показатели, оценка на конкурентоспособността на земеделските стопанства

Framework for Assessing Competitiveness of Farms

N. Koteva, H. Bachev
Institute of Agricultural Economics - Sofia

(Summary)
This paper suggests a holistic framework for assessing competitiveness of agricultural farms. First, we define the competitiveness of farm as internal capability to sustain competitive advantage leading to high economic performance through constant improvements and adaptation to evolving market, natural and institutional environment. Next, we define the criteria for competitiveness of farms - economic efficiency, financial security, adaptability, and sustainability. After that we present the indicators for assessment of different aspects of farms competitiveness. Finally, we suggest an approach for integration of indicators for individual farm and farms of specific type and specialization.

Key words: defining, criteria, indicators, assessment of competitiveness of agricultural farms

Статията е постъпила в редакцията на 5.01.2010 г.