Зеленчукопроизводството в България - състояние и проблеми

Ст.н.с. д-р Нина Котева
Институт по аграрна икономика - София

Резюме: Резултатите от проведеното изследване показват, че от началото на 90-те години зеленчуко- и картофопроизводството са в криза. Секторът се характеризира с трайни тенденции на намаляване на площи, производство, влошаване на качеството и отлив на производители. Едрото, специализирано зеленчукопроизводство се превръща в многоасортиментно, нископроизводително, дребно и несигурно производство. България загуби силните си позиции на традиционен производител и износител на зеленчуци.
Основните причини за негативните тенденции са липсата на целенасочена аграрна политика в предприсъединителния период, подкрепа и стимули за развитието на подотрасъла.
Преобладаващото дребно производство, по-ниско равнище на техническо и технологично развитие, вертикална и хоризонтална интеграция, недостатъчната степен на сдружаване на производителите ще породят нови проблеми пред земеделските стопанства при прилагане на регулаторните механизми и мерки на ОСП на ЕС и ще ограничи подкрепата в сектора.
Направената оценка за влиянието на ОСП на ЕС показва, че равнището и насоките на подкрепа не са достатъчни за преодоляване на неблагоприятните тенденции в зеленчукопроизводството. Необходима е активна аграрна политика и сериозна държавна подкрепа за ускоряване на процесите на адаптиране към европейските изисквания и стандарти, за създаването на благоприятна икономическа среда за укрепване на земеделските стопанства и превръщането им в жизнеспособни пазарно ориентирани стопански единици, за да реализираме потенциалните възможности, с които разполага нашата страна за изграждането на устойчив, конкурентноспособен и експортноориентиран сектор.

Ключови думи: зеленчукопроизводство, картофопроизводство, ОСП, обща организация на пазара, земеделски стопанства, аграрна политика.

Vegetable - Growing in Bulgaria - Condition and Problems

N. KOTEVA
Institute of Agricultural Economics - Sofia

(Summary)
The results of the achieved study point out that since the beginning of the 90 years of the past century the vegetable - growing and potatoes production are in crisis. The sector is featured with firm tendencies of area and production decrease, quality worsening and a tide of producers. The huge, specialized vegetable - growing converts into multi assortment, low productive, small and uncertain activity. Bulgaria lost its strong positions of a traditional producer and exporter of vegetables.
The main causes for the negative trends are the lack of result-oriented agricultural policy during the pre accession period, support and stimulus for the sector’s development.
The prevailing small production, the low technical and technological level of development, vertical and horizontal integration, the insufficient grade of producer’s association will create new problems for the agricultural farms with the application of the regulation mechanisms and measures of CAP of the EC and will limit the sector’s support.
The assessment of CAP of EC shows that the level and the directions of support are not sufficient for overcoming of the unfavorable tendencies in the vegetable-growing. An active agrarian policy and serious state support are required for acceleration of the processes of adaptation to the European exigencies and standards, for the creation of a favorable economic environment for strengthening of the agricultural farms and their conversions in vital, market oriented economic units, for the potential achievement of the country’s capacity of building up a sustainable, competitive and exportation oriented sector.

Key words: vegetable-growing, potatoes production, CAP, common market organization, agricultural farms, agrarian policy.

Статията е постъпила в редакцията на 9.12. 2009 г.