Подкрепата за земеделието в райони с неблагоприятни природни условия в рамките на ОСП на ЕС

Ст.н.с. д-р Румен Попов
Институт по аграрна икономика - София

Резюме: Подкрепата за земеделската дейност в т.нар. необлагодетелствани райони е част от II стълб на ОСП на ЕС. През 2005 г. са внесени съществени промени в дефинирането на т.нар. междинни райони с неблагоприятни условия. В статията се разглежда историческото развитие на организацията на подкрепата за земеделието в необлагодетелстваните райони, необходимостта от приемане на нови критерии за обхвата на районите с природни ограничения и на тази основа се правят предложения относно унифициране на критериите за допустимост и формулата за определяне на плащанията. Главните изводи за позицията на България относно бъдещата организация на плащанията в райони с естествени препятствия за селскостопанска дейност са формулирани в няколко пункта:
- Предлаганата система от осем биофизични критерии за определяне на минимален праг за класифициране на земите с природни препятствия изглежда приложима.
- Изчисляването на помощите трябва да се основава на разходи при базови технологии за съответния референтен район и район за подкрепа с използвана технология за екстензивно производство. Това ще е още една гаранция, че тези плащания ще съответстват на целта на мярката.
- Използването на показателя стандартен брутен марж като критерий за допустимост за подкрепа на дадено стопанство има редица предимства:
- Отговаря напълно на целта на подкрепата на селскостопанските дейности в районите с природни ограничения - “райони, ...където поддържането на екстензивна селскостопанска дейност е важно за управлението на земята”, защото по-ниския производствен потенциал на земите в тези райони естествено води до по-висок дял на този показател в брутната селскостопанска продукция;
- Показателят за стандартния брутен марж може да бъде изчисляван по култури и продукти, като по този начин производства с висока доходност могат да бъдат изключени от подкрепата;
- Стандартният брутен марж дава добра методическа основа и сравнително опростен метод за калкулация, което позволява да се постигне диференциране на помощите по стопанства съобразно местните природни ограничения.
- Схемите за подкрепа на земеделските стопанства в районите с природни препятствия частично преодоляват недостатъците, произтичащи от организацията на единните плащания (SAP). Размерът на последните зависи от обема на производството, т.е. при него екстензивните производства са ощетени.
- Землищата в България, в които земеделските стопанства могат да получават помощи поради наличието на природни ограничения, са определени на базата на биофизични показатели, характеризиращи почвеното плодородие и климата. Поради липса на данни не са ползвани показатели за икономическото състояние на фермите и демографските процеси. По тази причина сега определените райони за подкрепа до голяма степен ще са обхванати и при прилагане на предлаганите нови критерии.
- България желае да минимизира риска от възможни промени на обхвата, т.нар. междинни или други необлагодетелствани райони при определяне на районите с природни ограничения, вследствие предстоящото преразглеждане през 2010 г., особено като се има предвид факта, че тази мярка се въвежда за пръв път в страната през 2007 г.

Ключови думи: земеделие, подкрепа, неблагоприятни природни условия, ОСП, ЕС.

The Support for Agriculture in Regions with Unfavorable Natural Conditions Within the CAP of EC

R. POPOV
Institute of Agricultural Economics - Sofia

(Summary)
The support of the agricultural activity in the so called less favored areas is part of the second pillar of the CAP of EC. During 2005 are introduced considerable changes in the definition of the so called intermediate regions with unfavorable conditions. In the article is discussed the historical development of the support organization for agriculture in the LFA, the necessity of adoption of new criteria for the range of the areas with natural limitations and on this base - drawn out proposals concerning the criteria unification for eligibility and the formula for payment’s calculation. The main conclusions of the Bulgarian position, concerning the future organization of payments in areas with natural limitations for agricultural activity consists of several points:
- The offered system of eight biophysical criteria for determining the minimal threshold for lands of natural limitations classifying seems applicable.
- The aids calculation should be based on expenditures at base technologies for the corresponding referent region and a region to be supported with an extensive utilized technology. This would represent one more guarantee that these payments will fulfill the aim of the measure.
- The utilization of the index standard gross margin as a criteria for support eligibility of a determined farm has several advantages:
-- It fully corresponds to the objective of the support for agriculture in the regions with natural limitations - “areas... within which the achievement of extensive agricultural activities is important for the land management”, Because the lower production potential of the lands in these areas naturally leads to a higher share of this index in the gross agricultural output;
-- The index of the standard gross margin could be calculated by crops or products, and in such a way be able to exclude from the support high profit productions;
-- The standard gross margin provides a reliable bases and a relatively simple calculation method, which is a way to differentiate the aids for the different farms according the specific local natural limitations.
- The schemes for support of the agricultural farms in the LFA partially improve the insufficiencies caused by the SAP. The size of the last depends on the volume of production, i.e. it prejudices the extensive types of production.
- The land areas in Bulgaria where the farms can be supported due to natural limitations are determined on the base of biophysical indexes, featuring the soil fertility and climate. Due to the lack of relevant information are not applied economic indexes for the farms and the demographic processes. For this reason the actually determined areas for support at a high grade will get into the support range, applying the proposed new criteria.
Bulgaria wants to minimize the risk for possible range changes, the so called intermediate or other type of LFA, during the future revision in 2010, taking into consideration the circumstance that this measure was initially introduced for the country during 2007.

Key words: agriculture, support, unfavorable natural conditions, CAP, EC.

Статията е постъпила в редакцията на 5.01.2010 г