Някои основни проблеми при производството на фураж за преживното животновъдство

Н.с. д-р Мая Стойкова
Институт по фуражните култури - Плевен

Резюме: Като се поставя ефективното фуражно производство в основата на конкурентоспособността на животинската продукция, в публикацията се прави преглед на проблемите във фуражното производство за преживното животновъдство, разглеждайки обективните и субективните причини, довели до съвременните негативни параметри на връзката фуражопроизводство - преживно животновъдство. Представена е диспропорцията, водеща до отрицателни икономически резултати: лошо структурирано, разпокъсано и неефективно, несъобразено с размера, структурата и пазара на животински продукти фуражопроизводство, пренасящо проблемите си в едно едва оцеляващо, с небалансирано структурирана спрямо нуждите му фуражна база, притиснато от вътрешен и външен, икономически и пазарен натиск преживно животновъдство. Планирането на достатъчно по размер, структура и районирано според агротехническите изисквания на културите фуражно производство, отговарящо на размера и породния състав на предвиденото за осъществяване на негова база животновъдство, е в основата на ефективното производство на фураж и животинска продукция. В този смисъл, авторът заключава, че неразрешените поземлени отношения, влошената технологична база, организация и управление на производствените процеси в сектора, заедно с институционалните и политическите проблеми, съпътстващи непоследователната държавна политика в аграрната сфера са ключът към изграждане на модерна и ефективна връзка фуражно производство - животновъдство и постигане на конкурентни пазарни позиции на двата под сектора.

Ключови думи: производство на фураж, преживно животновъдство, проблеми и перспективи

Some Main Problems in Forage Production for Ruminant Husbandry

M. Stoykova
institute of Forage Crops - Pleven

(Summary)
Placing effective forage production in the basis of competitiveness of the animal products the article has done a review of the problems in forage production for ruminant husbandry considering objective as well as subjective reasons leaded to contemporary negative parameters of the relationship forage - animal husbandry. The disproportion reflected on negative economic results is presented: bad structured, fractured and inefficient, not-coordinated with the size, structure and market of animal products forage sector transferring its problems into hardly surviving having not-balanced structure according to animal needs forage base, pressed by outer, inner and economic-market pressure ruminants husbandry. The planning of well sixed, structured and located according to agro technical requirements of the crops forage production matching bred and size of livestock provided is the basis of effective production of both of them: forage and animal production. In this sense the author concludes that the unsolved land relationships, decreased technological base and organization and management of the production processes of the sector together with institutional and politics problems pursuing unconnected state policy in the agriculture are the key to establishment of the modern and effective relation forages - animal production and achievement of its great competitive positions of the both of these sub branches.

Key words: problems forage production, ruminants, husbandry, and perspectives

Статията е постъпила в редакцията на 3.02.2010 г.