Съдържание на брой 1/2009 г.

ИНСТИТУЦИОНАЛНА ИКОНОМИКА

В. Дириманова - Неоинституционален анализ на арендните отношения при съществуващата фрагментация на земя в България

ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ

Х. Башев  - Оценка на въздействието на ОСП на ЕС върху устойчивостта на животновъдните стопанства

Н. Маламова - Социален и икономически ефект от внедряването на европейските изисквания за безопасност на храните в предприятията от месната индустрия

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКА, ИНВЕСТИЦИОННА И СТРУКТУРНА ПОЛИТИКА

Д. Павлов - Вертикална интеграция при производството на пелети и био-брикети

УПРАВЛЕНИЕ И ЕФЕКТИВНОСТ

Н. Иванова - Икономическа ефективност на животновъдните стопанства в област Монтана

Т. Кертиков, Н. Иванова, В. Събев - Сравнителен анализ на икономическите резултати при отглеждане на зимен фий и тритикале в самостоятелен и смесен посев

АГРАРЕН ТУРИЗЪМ

И. Килимперов - Изследване върху седмичната почивка на работещите (на примера на Пловдив)

СВЕТОВНО СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Б. Иванов, Т. Радев, И. Боевски, Х. Башев -  Предизвикателства за развитие на селското стопанство на Р Виетнам

In Мemoriam

ЦИТИРАНИ АВТОРИ В СТАТИИ, ПУБЛИКУВАНИ В СП. “ИУСС”, БР. 1./2008

Съдържание на брой 2/2009 г.

АГРАРНА ПОЛИТИКА

Р. Попов - Влиянието на икономическата криза върху селскостопанския сектор

ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ

Н. Котева - Първоначална оценка на въздействието на ОСП на ЕС върху развитието на стопанствата с полски култури

Н. Маламова - Ресурси на предприятията от месната индустрия за съблюдаване на евростандартите за безопасност на храните

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКА, ИНВЕСТИЦИОННА И СТРУКТУРНА ПОЛИТИКА

К. Кънева - Възможности за реализиране на инвестиционните намерениs на земеделските стопанства при прилагане на схемата за единно плащане на стопанство

УПРАВЛЕНИЕ И ЕФЕКТИВНОСТ

Х. Башев - Управление на договорните отношения на фермата

Н. Иванова - Икономическа ефективност на българските земеделски стопанства, специализирани в производството на зърно, грозде и зеленчуци

НОВИ КНИГИ

ЦИТИРАНИ АВТОРИ И СТАТИИ, ПУБЛИКУВАНИ В СП. “ИУСС”, БР. 2/2009 г.

Съдържание на брой 3/2009 г.

АГРАРНА ПОЛИТИКА

А. Ковалски - Необходимост от промяна на осп в условията на финансова криза

Я. Славова, М. Атанасова - Българското земеделие в условията на световната икономическа криза - проблеми и перспективи

Н. Котева, Х. Башев, М. Рисина, М. Младенова - Оценка на въздействието на ОСП на ЕС върху земеделските стопанства

Ц. Ковачева, И. Петрова, Н. Маламова, Т. Радев - Българската хранителна индустрия след интегрирането й към европейския пазар - постижения и предизвикателства

ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ

Б. Карват-Вожняк, М. Господарович - Промени в икономическото положение на високо стоковите стопанства в периода на преструктуриране и европейска интеграция

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКА, ИНВЕСТИЦИОННА И СТРУКТУРНА ПОЛИТИКА

К. Кънева, М. Анастасова - Инвестиционни намерения на земеделските производители в условията на схемата за единно плащане на площ

Д. Николов, В. Хаджиева, И. Янакиева - Инвестиционно поведение на фермерите в необлагодетелстваните райони

ПАЗАР И ПАЗАРНИ ОТНОШЕНИЯ

А. Шикорска - Функциониране на пазара за земеделска земя

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА АГРОБИЗНЕСА

Б. Иванов - Анализ на състоянието на млечния сектор в България

П. Хмелински - Възможности за подкрепа и бариери пред развитието на малките и средните предприятия в Полша

А. Вашилевски - Значение на услугите от публичния сектор за модернизирането на земеделските стопанства

РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Р. Попов, Б. Иванов - ефект от приложението на ОСП на ЕС върху земеделието и селските райони

М. Вигер - Проблеми на развитието на селското стопанство и селските райони

О. Боюклиев - Заетост в селските райони

СОЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА СЕЛОТО

А. Вжохалска - Усвояване на средствата по мярка “Създаване на стопанства на млади фермери” от секторната оперативна програма в Полша. Регионални различия

З. Флорианчик - Продуктивност и регионална диференциация на доходите в селското стопанство след присъединяването на полша към ЕС

Л. Зволински - Миграция на селското население в периода 2000-2005 г.

М. Дудек - Приемственост в стопанствата на фермерите в предпенсионна възраст в Полша

Съдържание на брой 4/2009 г.

ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ

Ц. Ковачева - Развитие на външната търговия на България с продукти на хранително-вкусовата промишленост в процеса и в първата година на присъединяване към ЕС

ФИНАНСИ И КРЕДИТ

Д. Дохчева - Търсене и предлагане на финансов ресурс за земеделието

Ж. Бумбарова-Начева - Влияние на директните плащания за единица площ върху кредитоспособността на земеделските стопанства в условията на ОСП на ЕС

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА АГРОБИЗНЕСА

А. Алексиев, Д. Цветанов - Сравнителни предимства и конкурентоспособност на производството на пшеница в България

УПРАВЛЕНИЕ И ЕФЕКТИВНОСТ

Х. Башев - Стратегическо управление на фермата

И. Върляков, Г. Годинов - Еволюция от централно управление и планиране към местно самоуправление и държавно регулиране на регионалното развитие у нас

Б. Попова - Роля и значение на диверсификацията за подобряване на икономическите резултати на българските земеделски кооперации

ЦИТИРАНИ АВТОРИ И СТАТИИ В СП. “ИУСС”, БР. 4/2009 Г.

Съдържание на брой 5/2009 г.

АГРАРНА ПОЛИТИКА

М. Атанасова - Анализ на тенденциите и перспективи при производството на зърно

ФОРМИ НА СОБСТВЕНОСТ И СТОПАНИСВАНЕ

В. Мицов - Приложение на Path-анализа при изследване на факторните влияния по стойностните показатели за организационните форми в селското стопанство

Д. Терзиев, Е. Тсуджи - Теоретико-методологични проблеми при изследване разпокъсаността на земеделската земя

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА АГРОБИЗНЕСА

П. Димитрова - Тенденции и насоки за устойчиво развитие на аграрния сектор, 2008-2013 г.

РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

И. Кънчев, А. Митева - Партньорството - начин за постигане устойчиво развитие на селските райони в страната

УПРАВЛЕНИЕ И ЕФЕКТИВНОСТ

М. Георгиев - Оценка на промените в законодателството при фирмени регистрации

Е. Видинова, Ф. Димитрова, Х. Пчеларова - Икономическа оценка на минералното торене на царевица, отглеждана върху излужен чернозем

АГРОМАРКЕТИНГ

Т. Радев - Адаптиран модел за разработване на маркетингов план на земеделско стопанство

ЦИТИРАНИ АВТОРИ И СТАТИИ В СП. “ИУСС”, БР. 5/2009 Г.

Съдържание на брой 6/2009 г.

АГРАРНА ПОЛИТИКА

Х. Башев - Управление на услугите на агро-екосистемите

В. Мицов - Икономическите кризи като проблем на управлението. Ролята на управлението на селското стопанство - фактор за преодоляване на кризите

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКА, ИНВЕСТИЦИОННА И СТРУКТУРНА ПОЛИТИКА

З. Стоянова - Мотиви за избор на организационна форма на стопанската дейност в аграрния сектор на област Силистра

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА АГРОБИЗНЕСА

Н. Пищалов - Методически подход за анализ на устойчивостта на земеделието у нас

РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Н. Найденов - Проучване на необходимостта от консултантски услуги и обучение за устойчиво развитие на селските райони

УПРАВЛЕНИЕ И ЕФЕКТИВНОСТ

Д. Атанасов - Тенденции в млечното говедовъдство на ЕС и България през периода 2000-2007 г.

В. Дечев, И. Пенов - Влияние на торенето и условията на околната среда върху средния добив и икономическия резултат при производството на твърда пшеница

АГРОТУРИЗЪМ

П. Иванова - Симбиозата между селското стопанство и туризма - източник на автентичност и икономически ефекти

ЦИТИРАНИ АВТОРИ И СТАТИИ В СП. “ИУСС”, БР. 6/2009 Г.