Симбиозата между селското стопанство и туризма - източник на автентичност и икономически ефекти

Гл. ас. д-р Петя Иванова
СА “Д. А. Ценов” Свищов

Резюме: Целта на статията е да се систематизират, анализират и оценят взаимовръзките между селското стопанство и туризма, както и да се разкрият актуалните измерения и потенциал на тази взаимовръзка.
Използваният инструментариум за постигане на поставената цел в статията включва: анализ и синтез, метод на индукция и дедукция, графично и таблично представяне на тенденции и характеристики.
Въз основа на осъществен анализ на взаимовръзките между туризма и селското стопанство, статията извежда симбиозата между тях. За да се демонстрират систематизирано основните връзки между тези два сектора, статиятя е конструирана в две направления. Първото от тях се фокусира върху участието на селското стопанство в създаването на туристически продукт. Второто направление разглежда осъществяването на тези две дейности съвместно на една територия, при което се създава продуктът на селския туризъм.
На тази основа се прави обобщение относно потенциала на разглежданото взаимодействие. Извеждат се основните същностни характеристики в двете основни направления на изложението. Подчертава се необходимостта от планиране и управление на капацитета на натоварване на селските региони и съобразяване на интересите на всички заинтересовани страни в този процес, за да бъде устойчиво развитието на разглежданата симбиоза.

Ключови думи: туризъм, селско стопанство, симбиоза, автентичност, икономически ефект.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Simbiosis Between Agriculture and Tourism - Sourse of Authenticity and Economic Benefits

P. Ivanova
Tsenov Academy of Economics - Svishtov

(Summary)
The aim of this article is to systematize, analyze and estimate relationships between agriculture and tourism as well as to reveal actual dimensions and potential in this relationship.
To achieve the base aim in the article the used instruments include: analysis and synthesis, the methods of induction and deduction, figures and tables presentation of tendencies and characteristics.
On the basis of analising interaction between agriculture and tourism the main purpose of the article is to show up the simbiosis of it. The article contains two parts to demonstrate analitically the main relaitionship between these two branches. The first of them is directed to participation in agricultural production in tourism products. The second part refers to realization of tourism and agriculture in a joint territory.
To sum up, the author generalizes posibilities about simbiosis between tourism and agriculture. It deduces basic characteristics in the two main directions in the exposition. It emphasizes the necessity of planning and management of carrying capacity of agricultural regions and taking into consideration with interests of all interested sides in this process to be sustainable development of this symbiosis.

Key words: tourism, agriculture, symbiosis, authenticity, economic effects.

See the article as a PDF file

Статията е постьпила в редакцията на 17.09.2008 г.