Влияние на торенето и условията на околната среда върху средния добив и икономическия резултат при производството на твърда пшеница

Н.с. Виктор Дечев
Институт по памука и твърдата пшеницата ­ Чирпан
Доц. д-р. ИВАН ПЕНОВ
Аграрен университет ­ Пловдив

Резюме: С помощта на икономико-статистически модел е изследвано влиянието на факторите на пазарната и природната среда върху резултатите от отглеждането на твърда пшеница в землищата около гр.Чирпан. С опитни данни за средните добиви от твърда пшеница при различни торови норми, температурни и валежни суми в периода 1988­1995 г. са изведени: производствена функция, функция на печалбата и е оптимизирано влиянието на минералното торене. Производствената функция е изведена по метода на стъпковата регресия. Всички коефициенти включени в регресионния модел са статистически значими (0,05), R2 = 0,81, F = 95,62. В модела съществува доказана кубична зависимост между азотното торене и добива, за фосфорното торене зависимостта е положителна линейна, а калия се оказва статистически незначим и поради това той е изключен от по нататъшния анализ. Оптимизацията на производството и печалбата, относно факторите на икономическата и природната среда, следва стандартната методика, при която се намират необходимите условия (екстремум) и достатъчни условия (за разграничаване на максимум/минимум). Изследвана е реакцията на модела при промени в пазарната обстановка (изменение на цената на пшеницата и азотния тор) и природната среда (изменение на валежите и температура в три периода: 1 октомври­декември; 2 януари­март; 3 април­юни). Изследването установи, че резултатите от производството са силно детерминирани от природно-климатичните условия, които са случаен фактор. Като най-благоприятен от разгледаните сценарии се показва варианта при който: температурните суми са относително най-ниски, валежната сума за първите три месеца от вегетационния период е относително висока, а за останалата част на производствения цикъл ­ ниска. Промените в цените, производствените фактори и продукция, могат да компенсират донякъде негативното влияние на природната среда, но не в такава степен, че да измени връзката “нисък добив ­ малка печалба”.

Ключови думи: производствена икономика, твърда пшеница, оптимизиране на торенето

Прочетете цялата статия - PDF файл

Impact of Fertilization and Nature Condition on Durum Wheat Yield and Economic Results

V. DECHEV
Cotton and Durum Wheat Research Institute ­ Chirpan
I. PENOV
University of Agriculture ­ Plovdiv

(Summary)
The aim of this article is to examine the impact of market and natural environment on durum wheat yield, grown in the area of Chirpan town, Bulgaria. Based on field tests (1995­1998), conducted in the Cotton and Durum-wheat Research Institute ­ Chirpan, production and profit functions were estimated. Both functions include variables regarding the fertilizers application (N, P, K) and the weather conditions (temperature and precipitation). Forward stepwise regression method was used to estimate the production function. All coefficients in the regression are statistically significant (at 0,05), R2 = 0,81,
F = 95,62. There is a statistically significant cubic relation between the nitrogen fertilizer and the yield, for phosphorous the relation is linear, but potassium is statistically not significant, therefore it was dropped from the model. Optimization of production and profit regarding the inputs use follows the standard procedure for finding first order condition (extreme values) and second order conditions (distinguishing between minimum and maximum). The predictions of model are analyzed under changes in the economic environment (changes in the wheat and input prices) and in natural conditions (changes in annual participation and temperature in three periods: 1 October-December; 2 January-March; 3 April-June). The study reveals that the production results are strongly determined by natural climatic conditions, which are random factor. The best scenario is when the temperature sums are comparatively low and the participation comparatively high during the first three months of vegetation period and low for the rest of the growing period. The changes in the wheat and inputs prices could compensate to some extend for possible unfavorable natural conditions, but can not change the relation “low yield-low profit”.

Key words: Production function, profit function, durum wheat, optimization of fertilizers use

See the article as a PDF file

Статията е постьпила в редакцията на 17.09.2008 г.