Тенденции в млечното говедовъдство на EС и България през периода 2000-2007 година

Ас. Димо Атанасов
Аграрен университет - Пловдив

Резюме: През преходния период, от планово към пазарно ориентирано стопанство, българското млечно говедовъдство премина през множество проблеми, които се отразяват върху неговото състояние, структура, организация, потенциал и т.н. Някои от тенденциите продължават да се задълбочават и до днес, въпреки членството на страната в ЕС от началото на 2007 г. Обект на статията са измененията в някои определящи за сектора показатели, които се проявяват не само в България, но и в Общността. Това са: броят на млечните крави, средната млечна продуктивност и общото производство на краве мляко. Характерно за България е, че от началото на 90-те години, броят на кравите намалява, произведеното мляко показва спад по отношение на количеството и качеството, продуктивността на животните е една от най-ниските в ЕС. По някои от параметрите се забелязват сходни тенденции и в старите страни членки на Съюза.
През последните няколко години аграрната политика на страната е насочена към синхронизиране с европейското законодателство и привеждане на отрасъла към условията и стандартите на Общността. Млечното говедовъдство е в деликатна и сложна ситуация, борейки се с досегашните си вътрешни проблеми и търсейки пътища за развитие в рамките на европейската обща селскостопанска политика (ОСП).
Целта на статията е въз основа на измененията броя на кравите, средната млечност и произведеното мляко да се сравнят и анализират тенденциите в млечното говедовъдство на България и ЕС през последните 6-7 години и на тази база да се направят препоръки за неговото бъдещо развитие в страната.
Използва се ретроспективен и сравнителен анализ за установяване на състоянието, потенциала, сходствата и различията на производството в България и ЕС, а силата на влияние на отделните фактори е показана чрез индексен факторен анализ.
От получените резултати могат да се направят няколко извода:
- Основната тенденция в млечното говедовъдство на България и на ЕС, през наблюдавания период, е насочена към окрупняване на фермите.
- В ЕС като цяло, общото производство на краве мляко през периода 2000-2007 г. е стабилно (около 150 млн. t), броят на продуктивните животни постепенно намалява, докато средната млечност нараства.
- В България броят на млечните крави намалява с относително по-бързи темпове от увеличаването на тяхната продуктивност, което води до влошаване на крайния резултат.

Ключови думи: млекопроизводство, тенденции, фактори.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Dairy Farming Trends in EU and Bulgaria During the Period 2000-2007

D. Atanasov
Agricultural University-Plovdiv

(Summary)
During the transition period, from collective to market oriented agriculture, Bulgaria’s dairy farming went through various problems, which had negative impact on it’s current state, structure, organization, potential, etc. Object of our research are changes in some articulating indicators for dairy sector in Bulgaria and The EU, such as cow numbers, milk yields and total milk production. In our country, since the beginning of the 90-ies dairy cow numbers have began to decrease, the produced milk shows negative trends in quantity and quality, milk yields are the lowest in EU.
Bulgarian agricultural policy during the last 5-6 years is working towards synchronization of our agriculture with the European standards. The dairy farming in the country is in delicate position, combating its internal problems, and looking for the right paths of development, according to the common agricultural policy of The EU.
The purpose of this work is on the basis of the available data for dairy cow numbers, average milk yields and the quantity of produced milk to compare and analyze the trends in dairy farming in Bulgaria and the other EU countries, during the last 6-7 years, as well as to make some recommendations for its future development and perspectives in the country.
Retrospective and comparative analysis is carried out in order to characterize the past and present situation, the potential, the likes and differences of Bulgarian and EU milk production. The impact of different factors on milk quantity produced is established by index-factor analyses.
The results from the study show some conclusions:
- A common trend in the dairy sector for Bulgaria and EU is that farms are getting larger.
- In EU-27 as a whole, quantities of milk production during the last 6-7 years are relatively stable (around 150 million tons), the dairy cow numbers are gradually decreasing, and milk yields are increasing.
- In Bulgaria, the number of dairy cows decreases with comparatively higher rates, than the increase of their milk yields, which leads to worsening of the final results.

Key words: milk production, trends, factor analysis.

See the article as a PDF file

Статията е постьпила в редакцията на 17.09.2008 г.