Проучване на необходимостта от консултантски услуги и обучение за устойчиво развитие на селските райони

Доц. д-р Николай Найденов
Русенски университет “Ангел Кънчев”

Резюме: В статията се представя теоретичен анализ на услугите за селските райони и резултатите от анкетно проучване за услугите по обучение и консултиране. Анкетирани са общо 123 семейни земеделски стопанства в Северен Централен планов район. Резултатите показват, че има ясно разбиране за необходимостта от промяна в бизнеса и мениджмънта на стопанствата, за основаване на организации на земеделски производители и подходящо обучение. Най-голям интерес има към услугите по oбучение и консултиране за подготовка на инвестиционни бизнес проекти за придобиване на земеделска техника или животни, за трайни насаждения и др. Установено е също, че фермерите нямат капацитет за подготовка на проекти за устойчиво развитие на стопанствата и селските райони.

Ключови думи: селски райони, устойчивост, услуги по съвети и обучение, проучване.

Прочетете цялата статия - PDF файл

А Survey of the Necessity fоr Extent ion and Training Services for Sustainable Development of Rural Areas

N. Naydenov
Ruse University

(Summary)
The issues of a theoretical analysis on the services for rural areas and the results of a survey towards the necessity for extension and training services have been presented in the paper. Total 123 family farms in North central planning region of Bulgaria have been surveyed. Results show, that there is clear understanding of the necessity for change in the business and management of the farms, for establishing of producer organizations and appropriate training. Biggest interest has been identified towards the services for training and advice for preparing business plans for acquiring farm machinery or livestock, perennials, etc. It has also been identified, that the farmers do not have enough capacity for preparing projects for sustainable development of the farms and rural areas.

Key words: rural areas, sustainability, extension and training services, survey

See the article as a PDF file

Статията е постьпила в редакцията на 17.06.2009 г.