Мотиви за избор на организационна форма на стопанската дейност в аграрния сектор на област Силистра

Гл. ас. д-р Зорница Стоянова
Университет за национално световно стопанство - София
Kатедра “Икономика на природните ресурси”

Резюме: Представителите на аграрния бизнес от област Силистра са собственици на стопанства с едноличен, фамилен, кооперативен и корпоративен организационен статут. Съчетаването на броя на собствениците и отговорността, която те поемат, предопределят и конкретната организационна форма, която избират.
Целта на статията е да се оценят мотивите на собствениците на земеделски стопанства за избор на организационен статут, като на базата на анализа на състоянието на прилаганите организационни форми в земеделието на област Силистра се разработят обобщени изводи за разпространението им в областта.
В първата част на статията, в теоретичен план са представени мотивите, които имат земеделските производители при избора си на конкретна организационна форма.
Втората част на разработката съдържа анализ на състоянието на организационните структури в област Силистра. На тази база са направени обобщени изводи за разпространението и развитието на организационните структури в областта.

Ключови думи: организационен статут, земеделски производител, земеделско стопанство

Прочетете цялата статия - PDF файл

Motives for Choice of Organizational Forms in Agriculture in Silistra Region

Z. Styanova
University of National and World Economy - Sofia

(Summary)
Structures of agricultural business in Silistra region are owned and family agricultural holdings, such as cooperative and corporative organizations. Combination of owner’s number and responsibility for the business influence on the organizational form that they choose.
The purpose of the paper is to value motives of agricultural producers for choosing organizational statute, to analyze applying organizational forms in agriculture in Silistra region and on this basis to work out general conclusions for the place of different agricultural structures in this region.
The first part of the paper presents the motives that agricultural producers have by choice of organizational statute of their holdings.
The second part of the paper analyzes the state of organizational structures in agriculture in Silistra region. On this basis are made general conclusions about spreading and development of organizational forms in Silistra region’s agriculture.

Key words: agricultural holding, agricultural producer, organizational statute

See the article as a PDF file

Статията е постьпила в редакцията на 17.09.2008 г.