Икономическите кризи като проблем на управлението. Ролята на управлението на селското стопанство - фактор за преодоляване на кризите

Ст.н.с. д-р Вихър Мицов
Институт по аграрна икономика - София

Резюме: В статията се разглеждат основните особености на икономическите кризи и ролята на управлението на селското стопанство при решаване на проблемите за изхода от кризите. Подчертава се комбинацията на икономическите с демографските и екологичните кризи, особено в края на двадесети и началото на двадесет и първия век. Един от основните изводи на статията е свързан с факта, че предвид не само икономическото, но и социалното значение на селското стопанство, икономическите критерии не могат да бъдат единствени при решаване на въпросите за неговата подкрепа и съответната му защита на национално и наднационално равнище. Същевременно, стратегиите за селското стопанство, трябва да създават добър икономически климат за конкуренция като възпират дъмпинговия внос и позволяват достъпа до качествени и евтини продукти на гражданите на съответната страна. На микро равнище, фермерите трябва не само добре да познават технологиите и цените на факторите на производството, но и практикувайки добри земеделски практики да могат да удовлетворяват дългосрочните потребности на стопанството си по възможно икономически най-ефективния, соицално-отговорен и екологичен начин.Тези проблеми са специфични в периоди на икономически кризи и изискват много по-голяма загриженост и отговорност в управлението.

Ключови думи: икономика, криза, селско стопанство, управление

Прочетете цялата статия - PDF файл

The Economic Crises as a Managerial Problem. The Role of Agricultural Management in Crises’ Overcoming

V. Mitzov
Institute of Agricultural Economics - Sofia

(Summary)
The article concerns the major problems of economic crises and the role of agricultural management in overcoming them. There is underlined the combination of the economic with the demographic and ecological crises at the end of the twentieth and in the beginning of the twenty first century. One of the major conclusions of the article is related to the fact that due to agriculture’s not only economic but also social importance, the economic criteria cannot be the only ones while solving the problems of its support at national and supranational level. Accordingly, the agricultural strategies for agriculture must create a favorable for competition market while preventing foreign dumping and in the same time allowing for good quality and cheap foodstuffs for the citizens. At micro level, the farmers must not only know the technologies and the production factor prices, but while practicing good agricultural practices they must be able to satisfy the long-term goals of their farms in the possibly highest efficient economic, socially responsible and ecological way. These problems are specific in periods of economic crises and require a greater attentiveness and responsibility in management.

Key words: economy, depression, agriculture, management

See the article as a PDF file

Статията е постьпила в редакцията на 10.06.2009 г.