ЦИТИРАНИ АВТОРИ И СТАТИИ, ПУБЛИКУВАНИ В СП. "ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО” - БР. 5/2009
(AUTHOR INDEX)

Александров, В. - цитиран от Е. Видинова и др. в “Икономическа оценка на минералното торене на царевица отглеждана върху излужен чернозем” - № 5/2009 г.
Анастасова-Чопева, М. - цитирана от В. Мицов в “Приложение на Path - анализа при изследване на факторните влияния по стойностните показатели за организационните форми в селското стопанство” - № 5/2009 г.
Ангелов, А. - цитиран от Т. Радев в “Адаптиран модел за разработване на маркетингов план на земеделско стопанство” - № 5/2009 г.
Андреева, М. - цитирана от Т. Радев в “Адаптиран модел за разработване на маркетингов план на земеделско стопанство” - № 5/2009 г.
Башев, Х. - цитиран от Д. Терзиев и Е. Тсуджи в “Теоретико-методологични проблеми при изследване разпокъсаността на земеделската земя” - № 5/2009 г.
Владимирова, К. - цитирана от Т. Радев в “Адаптиран модел за разработване на маркетингов план на земеделско стопанство” - № 5/2009 г.
Габровски, К. - цитиран от Т. Радев в “ Адаптиран модел за разработване на маркетингов план на земеделско стопанство” - № 5/2009 г.
Димитрова, Ф. - цитирана от Е. Видинова и др. в “Икономическа оценка на минералното торене на царевица отглеждана върху излужен чернозем” - № 5/2009 г.
Дириманова, В. - цитирана от Д. Терзиев и Е. Тсуджи в “Теоретико-методологични проблеми при изследване разпокъсаността на земеделската земя” - № 5/2009 г.
Дракър, П. - цитиран от Т. Радев в “ Адаптиран модел за разработване на маркетингов план на земеделско стопанство” - № 5/2009 г.
Евтимов, В. - цитиран от Д. Терзиев и Е. Тсуджи в “Теоретико-методологични проблеми при изследване разпокъсаността на земеделската земя” - № 5/2009 г.
Иванов, П. - цитиран от Т. Радев в “Адаптиран модел за разработване на маркетингов план на земеделско стопанство” - № 5/2009 г.
Каменов, К. - цитиран от Т. Радев в “Адаптиран модел за разработване на маркетингов план на земеделско стопанство” - № 5/2009 г.
Копева, Д. - цитирана от Д. Терзиев и Е. Тсуджи в “Теоретико-методологични проблеми при изследване разпокъсаността на земеделската земя” - № 5/2009 г.
Левит, Т. - цитиран от Т. Радев в “Адаптиран модел за разработване на маркетингов план на земеделско стопанство” - № 5/2009 г.
Маринова, Е. - цитирана от Т. Радев в “Адаптиран модел за разработване на маркетингов план на земеделско стопанство” - № 5/2009 г.
Мишев, П. - цитиран от Т. Радев в “Адаптиран модел за разработване на маркетингов план на земеделско стопанство” - № 5/2009 г.
Мокрева, Т. - цитирана от В. Мицов в “Приложение на Path-анализа при изследване на факторните влияния по стойностните показатели за организационните форми в селското стопанство” - № 5/2009 г.
Ноев, Н. - цитиран от Д. Терзиев и Е. Тсуджи в “Теоретико-методологични проблеми при изследване разпокъсаността на земеделската земя”- № 5/2009 г.
Попова, З. - цитирана от Е. Видинова и др. в “Икономическа оценка на минералното торене на царевица отглеждана върху излужен чернозем” - № 5/2009 г.
Портър, М. - цитиран от Т. Радев в “Адаптиран модел за разработване на маркетингов план на земеделско стопанство” - № 5/2009 г.
Пчеларова, Х. - цитирана от Е. Видинова и др. в “Икономическа оценка на минералното торене на царевица отглеждана върху излужен чернозем” - № 5/2009 г.
Симова, А. - цитирана от Т. Радев в “Адаптиран модел за разработване на маркетингов план на земеделско стопанство” - № 5/2009 г.
Славов, В. - цитиран от Е. Видинова и др. в “Икономическа оценка на минералното торене на царевица отглеждана върху излужен чернозем” - № 5/2009 г.
Славова, Я. - цитирана от М. Атанасова в “Анализ на тенденциите и перспективи при производството на зърно” - № 5/2009 г.
Стефанов, Н. - цитиран от Т. Радев в “ Адаптиран модел за разработване на маркетингов план на земеделско стопанство” - № 5/2009 г.
Тончева, р. - цитирана от Е. Видинова и др. в “Икономическа оценка на минералното торене на царевица отглеждана върху излужен чернозем” - № 5/2009 г.
Тотев, А. - цитиран от В. Мицов в “Приложение на Path-анализа при изследване на факторните влияния по стойностните показатели за организационните форми в селското стопанство” - № 5/2009 г.
Трендафилов, Р. - цитиран от Т. Радев в “Адаптиран модел за разработване на маркетингов план на земеделско стопанство” - № 5/2009 г.
Чобанов, Д. - цитиран от П. Димитрова в “Тенденции и насоки за устойчиво икономическо развитие на аграрния сектор в България, 2008-2013 г.” - № 5/2009 г.
Benham, A. - cited by M. Georgiev in “Assessment of the Amendments in Legislation in the Case of Firm Registrations” - № 5/2009.
Benham, L. - cited by M. Georgiev in “Assessment of the Amendments in Legislation in the Case of Firm Registrations” - № 5/2009.
Chengj, E. - cited by D. Terziev dnd E. Tsudjy in “Theoretical-Methodological Problems in the Study of Agricultural Land Fragmentation” - № 5/2009.
Coase, r. - cited by M. Georgiev in “Assessment of the Amendments in Legislation in the Case of Firm Registrations” - № 5/2009.
Ghueng, S. - cited by M. Georgiev in “Assessment of the Amendments in Legislation in the Case of Firm Registrations” - № 5/2009.
Grossman, S. - cited by M. Georgiev in “Assessment of the Amendments in Legislation in the Case of Firm Registrations” - № 5/2009.
Guang, W. - cited by D. Terziev dnd E. Tsudjy in “Theoretical-Methodological Problems in the Study of Agricultural Land Fragmentation” - № 5/2009.
Hart, O. - cited by M. Georgiev in “Assessment of the Amendments in Legislation in the Case of Firm Registrations” - № 5/2009.
Kotler, Ph. - cited by T. Radev in “Adopted Model for Preparation Marketing Plan of Farm” - № 5/2009.
Stigler, G. - cited by M. Georgiev in “Assessment of the Amendments in Legislation in the Case of Firm Registrations” - № 5/2009.
Swinnen, J. - cited by D. Terziev dnd E. Tsudjy in “Theoretical-Methodological Problems in the Study of Agricultural Land Fragmentation” - № 5/2009.
Van Dijk, T. - cited by D. Terziev dnd E. Tsudjy in “Theoretical-Methodological Problems in the Study of Agricultural Land Fragmentation” - № 5/2009.
Vranken, L. - cited by D. Terziev dnd E. Tsudjy in “Theoretical-Methodological Problems in the Study of Agricultural Land Fragmentation” - № 5/2009.
Wang, N. - cited by M. Georgiev in “Assessment of the Amendments in Legislation in the Case of Firm Registrations” - № 5/2009.
Williamson, O. - cited by M. Georgiev in “Assessment of the Amendments in Legislation in the Case of Firm Registrations” - № 5/2009.