Адаптиран модел за разработване на маркетингов план на земеделско стопанство

Н. с. Теодор Радев
Институт по аграрна икономика - София

Резюме: Целта на статията е да се предложи модел за разработване на маркетингов план на земеделско стопанство.
Пазарът на земеделски продукти се характеризира с редица особености, поради което той е много близък до условията на идеалната конкуренция. Това от своя страна определя, че управленските решения, свързани с реализацията на продукцията, се отнасят до вида, мястото, времето и формата на продукцията, която да бъде предлагана. Вземането на обосновани управленски решения е процес, включващ набор от дейности. Качеството на тяхното изпълнение може да бъде повишено чрез системата на планиране в стопанството и в частност разработването на маркетингов план.
Предложеният модел е разработен въз основа на базовата методика, като са отчетени специфичните особености на пазара на земеделски продукти. Основният критерий за обособяване на етапи и подетапи на модела е относителната завършеност на процедурите, които ги съставляват. То е подчинено и на критерия за наличие на логическа връзка между последователни дейности.
Изготвянето и използването на маркетингов план, изразява в най-висока степен съобразяване с външната бизнес среда, т. е. прилагане на пазарноориентиран подход на управление на земеделските стопанства. В този смисъл маркетинговият план може да се разгледа като начин за установяване на стратегическо съответствие между вътрешната среда на стопанството и динамичните промени в обръжението, т. е. чрез него стопанството превръща въздействията на средата в адекватни на тях действия.

Ключови думи: клиент, маркетингов план, земеделско стопанство, модел

Прочетете цялата статия - PDF файл

Adopted Model for Preparation Marketing Plan of Farm

T. Radev
Institute of Agricultural Economics - Sofia

(Summary)
The aim of the article is to put forward a model for preparation of marketing plan of a farm.
Market of agricultural products has some features which close it to the condition of perfect competition. This determines that decision on farms concern only for type, place and shape of productions. Make a decision is a process includes set of activities. Their quality can be enhanced through planning especially preparation of marketing plan.
The model is based on basic procedure but is confirmed to features of agricultural market. The main criteria for differentiation of the stages/sub-stages are relative accomplishment of the procedures, which compose it. It is subordinated and to criteria for presence of logic relationship between particular consistent actions.
Preparation and use of marketing plan express that farm consider its production to external business conditions, applying market driven management. In this mean marketing plan can be described as a tool for strategic compliance between farm and dynamic market conditions. Marketing plan helps farm to answer to external challenges.

Key words: customer, marketing plan, farm, model

See the article as a PDF file

Статията е постьпила в редакцията на 10.04.2009 г.