Икономическа оценка на минералното торене на царевица, отглеждана върху излужен чернозем

Ст.н.с. д-р Елена Видинова
Институт по мелиорации и механизация - София
Ст.н.с. д-р Фотина Димитрова
Ст.н.с. д-р Христина Пчеларова
Институт по почвознание “Н. Пушкаров” - София

Резюме: Формирането на високопродуктивен посев от царевица е свързано с оптимизиране на минералното хранене на растенията и с конкретните почвено-климатични условия.
Целта на статията е да се извърши сравнителен икономически анализ на нарастващи норми на фосфорно и азотно торене и се направи оценка на тяхното влияние върху икономическите показатели на производството на царевица.
Резултатите от изследването показват, че с увеличаване нормата на фосфорно торене, добивът от единица площ при царевица, отглеждана на излужен чернозем и не поливни условия нараства с около 6%, при N10Р8K8. Двойното увеличаване на фосфорната норма от 8 на 16 kg/da P2O5, не води до по-голямо увеличение на добива. При промяна на азотната норма, т. е. увеличаване на азотната норма от 10 на 15 kg/da и на фосфорната норма от Р0 до Р8 (N15Р8K8), нараства и добивът от царевица за зърно, но темпа на нарастване е по-слаб в сравнение с варианта с N10 - 2,1%. При Р16 - добивът намалява с 2,1%. Влиянието на азотното торене е незначително, но по-силно изразено при царевичака, и по-конкретно при варианта без фосфорно торене. Допълнително вложените торове водят до незначително повишаване на продуктивността на царевицата при не поливни условия на излужен чернозем, което от икономическа гледна точка не е достатъчно за да доведе до намаляване на общите разходи за торове и съответно на себестойността на продукцията.

Ключови думи: икономическа оценка, азотно, фосфорно торене, царевица

Прочетете цялата статия - PDF файл

Economic Estimation of Mineral Fertilization for the Maize of Kastanozem Soils (Chernozem)

E. Vidinova
Institute of Melioration and Mechanization - Sofia
F. Dimitrova, H. Pchelarova
Poushkarov Institute of Soil Science - Sofia

(Summary)
The achievement of high fecund field from maize is connected as with optimization and the mineral fertilization and nutrition of the plants so with the following precisely and considering carefully the concrete soil-climatic conditions. The aim of this paper is to carry out a comparative economic analysis of the increasing norms and ratios of phosphate and nitrate fertilizations, as an estimation of their impact on the economic parameters concerning the maize production shall be done.
The outcomes from this research illustrate that with the enhancement of ratios of phosphate fertilization, the yield from the maize, grown on the kastanozem soil fields under a not-irrigated conditions and proportion N10P8K8 increase by about 6%. There has been also observed that a double enhancement of the phosphate norm from 8 to 16 kg/da composed as P2O5 does not eventuate in bigger yield growth. However, in case of a change of the nitrate ratio, as an enhancement of the nitrate ratio from 10 up to 15 kg/da as well as with the enlargement of the phosphate norm from P0 to P8 (N15P8K8) the yield from corn heightens up but the pace of this enhancement is slower than the fertilization composition N10 - 2,1%. Under P16 - the yield decreases by 2,1%. The impact from the nitrate fertilization is insignificant but more strongly and clearly demonstrated concerning the maize stalks under the variant without phosphate fertilization. The additionally embarked fertilizers supervene into unsubstantial enhancement of the productivity of maize under not-irrigated maize-growing on the kastanozem soil fields, which from the economic point of view is not enough to lead and entail to a decline of total costs for fertilizers and respectively to a decrease of the prime and production costs of the production. Therefore, it provokes and forces for following an optimization of nitrate, phosphate and potassium elements’ proportion, considering the concrete soil-climatic conditions.

Key words: economic estimation, nitrate, phosphate fertilization, maize

See the article as a PDF file

Статията е постьпила в редакцията на 17.11.2008 г.