Оценка на промените в законодателството при фирмени регистрации

Ст. ас. Минко Георгиев
Аграрен университет - Пловдив

Резюме: Транзакционните разходи са познати в икономиката от трийсетте години на миналия век, но все още не съществува единна концепция за това какво точно представляват те. Настоящото изследване ги разглежда като плащания обусловени от правилата и организациите за размяна. Фокусът е поставен върху тяхното измерване при стартиране на икономическа дейност. Законите, налагат задължителна последователност при създаване на фирмите, специфичен формат на регистърните системи и точно определено място на участниците в процесите.
Сега се води дискусия за това как да се променят правилата. Първата посока е към “формализиране” на повечето от дейностите, като се смята, че това води автоматично до повишаване на сигурността на дадена система, група, индивид. Поради това, изследването описва документите, реда от стъпките и действията за регистриране на фирма, чрез въвеждане на количествени показатели, които по-късно се сравняват с различните правни форми, определени от Търговския закон. Втората посока се свързва с въвеждането на електронно информационни механизми за обслужване на процесите. Тези механизми също оказват въздействие на количествените показатели.
Чрез преглед на динамиката на обусловените от процеса разходи, е направен анализ на два периода от действието на законодателството (преди и след въвеждането на Закона за търговския регистър) и така е оценена институционалната среда. Получените резултати показват, че промените в законодателството и въведения електронен регистър, не намаляват достатъчно разходите и те са по-високи за втория изследван период. Това означава, че институционалната обстановка се влошава.

Ключови думи: транзакционни разходи, права на собственост, фирмени регистрации

Прочетете цялата статия - PDF файл

Assessment of the Amendments in Legislation in the Case of Firm Registrations

M. Georgiev
Agricultural University - Plovdiv

(Summary)
Transaction costs occur in the works of economists as early as the thirties of the last century; however there is no any unified conception about what exactly they represent. The present study considers the transaction costs as payments determined by the rules and organizations of exchange. The emphasis is laid on their estimation in the case of firm registration. The laws impose obligatory succession in the firms’ establishment, specific size of the register systems and exactly specified place of the participants in the processes.
A discussion on how the rules are being changed is under way. The first direction goes to “formalizing” of most activities, which is regarded as automatically leading to increased security of a particular system, group or an individual. For this reason, the study describes the documents, steps and actions through introduction of quantitative indicators, which later are compared to the different legal forms, set by the Trade law. The second direction is connected with introduction of electronic information mechanisms for attending the processes. These mechanisms also exert also impact on the quantitative indices.
Through reviewing the dynamics of costs determined by the process, an analysis is carried out of two periods of the laws in force (before and after enacting the Law for trade register). In this way, estimation is made of the institutional environment. The results obtained show that the amendments in legislation and the introduced electronic register do not make the costs sufficiently lower and these are even higher for the second investigated period. This marks that the institutional situation has gotten worse.

Key words: transaction costs, property rights, firm registrations.

See the article as a PDF file

Статията е постьпила в редакцията на 17.11.2008 г.