Партньорството - начин за постигане устойчиво развитие на селските райони в страната

Проф. д.ик.н. Иван Кънчев
Доц. д-р Албена Митева
Университет за национално и световно стопанство - София
Катедра “Икономика на природните ресурси”

Резюме: Целта на статията е да се представят различните подходи, създаващи партньорски мрежи и да се очертаят възможностите за тяхното успешно прилагане на регионално и общинско ниво в България.
Предмет на изследването са областните и общинските администрации и готовността им да прилагат съвременните подходи и механизми на публично частното партньорство за разкриване на местния потенциал и ресурси за устойчиво развитие на селските райони.
Сериозна пречка за активна практическа реализация на възможностите на различен тип партньорства се явява недостатъчният административен капацитет в областите и общините за разработване на проекти за подобряване на инфраструктурата и социалната среда на населението. Нужни са подготвени и мотивирани кадри за генериране, подготвяне, написване, защитаване, реализация на проектите.
Непълната нормативна уредба, уреждаща прилагането на различните форми и механизми на партньорствата забавя и/или ограничава броя и обхвата на партньорските мрежи в селските райони на страната.

Ключови думи: партньорство, устойчиво развитие, селски райони, България.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Partnership - Way for Achieving Sustainable Development of Rural Regions in the Country

I. Kanchev, A. Miteva
University of National and World Economy - Sofia
Department “Economy of Natural Resources”

(Summary)
The goal of the paper is to be revealed different approaches, creating the partnership networks and to outline the opportunities for their successful implementation at regional and municipal level in Bulgaria. The object of the research are regional and municipal administrations and their standing for implementation of contemporary approaches and mechanisms of public-private partnership for revealing of local potential and resources for sustainable development in the rural areas.
The significant barrier for active practical realization of the possibilities of different type partnerships evinces to be insignificant administrative capacity in the regions and municipalities to elaborate projects for improvement of infrastructure and social environment of the local population. There is desperate need for well-prepared and motivated staff for inspiring, preparing, drafting, justifying and implementation of concrete projects. No completed normative basis arranging the implementation of different forms and mechanisms of partnership slows down and constrains the number and scope of the partnership networks in the rural areas in the country.

Key words: partnership, sustainable development, rural regions, Bulgaria.

See the article as a PDF file

Статията е постьпила в редакцията на 17.09.2008 г.