Тенденции и насоки за устойчиво икономическо развитие на аграрния сектор в България, 2008-2013 г.

Ст.н.с. д-р Параскева Димитрова
Икономически институт на БАН

Резюме: Целта на статията е да се прогнозира икономическото развитие на аграрния сектор чрез симулационния подход. Получената симулационна прогноза е резултат от прилагането на екстраполационни модели за определянето на относителния дял в процент от Брутната добавена стойност (БДС) и Брутния вътрешен продукт, текущите цени и верижните индекси на БДС. Стъпва се на достигнатото развитие на аграрния сектор за периода 1990-2006 г. Анализът на резултатите за прогнозираните показатели по години в периода 2008-2013-2015 г. показва, че е необходимо да се провежда нова активна аграрна политика, за да се достигнат по-добри резултати от прогнозните.
Правят се сравнения в развитието на аграрния сектор с бившите социалистически страни, както и с останалите икономически сектори - индустрия и услуги в България.
В заключение се правят изводи относно влиянието на миналите тенденции върху бъдещото развитие на аграрния сектор. Установява се наличие на относително свиване на производството в него и изоставане в сравнение с общото икономическо развитие на страната и по сектори.

Ключови думи: аграрен сектор, прогноза, Брутна добавена стойност, Брутен вътрешен продукт, модели, развитие.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Tendencies and Trends for Stable Economic Development of the Agricultural Sector in Bulgaria, 2008-2013

P. Dimitrova
Institute of Economics at BAS - Sofia

(Summary)
The object of this report is to forecast the economic development of agricultural sector with help of simulated approach. The obtained simulated prognosis’s is a result of application of extrapolated models for defining relative part in % of Gross Value Added (GVA) and Gross Domestic Product (GDP), running prices and chain indexes of GVA. It is treaded on reaching development of agricultural sector in period 1990-2006. The analysis of the results for forecasting indicators foe every year in period 2008-2013-2015 show us, that is necessary to do new active agricultural politic to reach the best results from prognosis’s.
It is done comparisons in the development of agricultural sector in ex-social countries and with other economic sectors: industry and services in Bulgaria.
In conclusion it is done some inferences according to influence of the last tendencies on the forthcoming development of the agricultural sector and to establish the existing of relatively shrinking of production in it and increasing of its abandon in comparison with total economic development of our country and according to sectors.

Key words: agricultural sector, forecast, GDP, GVA, models, development.

See the article as a PDF file

Статията е постьпила в редакцията на 20.11.2008 г.