Приложение на Path-анализа при изследване на факторните влияния по стойностните показатели за организационните форми в селското стопанство

Ст.н.с. д-р Вихър Мицов
Институт по аграрна икономика - София

Резюме: Целта на статията е да опише основните характеристики на Path-анализа, да представи основните резултати от приложението му по отношение на главните стойностни показатели общо за селското стопанство на България, както и по основни организационни форми. На базата на Path-анализа са представени съответните управленско ориентирани изводи, относно връзките между икономическия размер, брутната продукция, междинното потребление, брутната и нетната добавена стойност, нетния доход и субсидиите на фермите. Според разполагаемите данни се анализира информацията от пълното преброяване на селските стопанства в България, проведено през 2003 г. и репрезентативното преброяване на селските стопанства през 2005 г., проведени от статистическата служба на Министерството на земеделието и храните. Правят се съпоставки на връзките между основните стойностни показатели за селското стопанство на национално равнище, както и по следните организационни форми - селскостопански кооперации, капиталови дружества и ферми на физически лица. Проследява се и промяната в основните взаимовръзки между 2003 и 2005 г.
Предимство на Path-анализа е, че той съчетава корелационния, регресионния и структурния анализ. Друга важна особеност е, че чрез него се обхващат не само правите, но и обратните връзки като всеки показател може да участва в едни случаи като зависима, а в други - като независима променлива в уравненията.
Някои по-важни изводи от анализа относно българското селско стопанство са:
- Брутната и нетната добавена стойност влияят върху икономическия размер не толкова с вариацията си, колкото с размера си, което означава, че за да се постигне бърз растеж на българското селско стопанство, трябва да се промени не само икономическия размер на фермите, но и продуктовата структура на производството им.
- Брутната добавена стойност и нетната добавена стойност се влияят от брутната продукция с регресионни коефициенти по-големи от нула и по-малки от единица, което означава, че производството е ефективно, но че уедряването на фермите ще доведе до по-висока материалоемкост на българското селскостопанско производството.
- В селскостопанските кооперациите не се постига достатъчна икономия от мащаба, тъй като ръководителите имат по-скоро дефанзивна, отколкото офанзивна стратегия.
- По-голямата част от субсидиите за селското стопанство покриват недостига на работен капитал, вместо да служат за други цели като например обновяването на технологиите.

Ключови думи: Path-анализ, селско стопанство, организационна форма, икономически размер, брутна продукция, междинно потребление, добавена стойност.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Application of Path-analysis to Enquiring in the Factor Influences of Value Indices Concerning the Agricultural Organization Types

V. Mitzov
Institute of Agricultural Economics - Sofia

(Summary)
The purpose of this article is to describe the major characteristics of Path-analysis as well as to show the major results of its application regarding the major value indicators regarding Bulgarian agriculture as a whole as well as concerning its major organizational forms. On the grounds of Path-analysis there are given the corresponding conclusions regarding the relations between economic size, gross product, Interim product, Gross and Net value added, Net income and farm subsidies.
According to the disposable data there is analyzed information fro the full agricultural census in Bulgaria conducted in 2003 and the sampling agricultural survey in 2005 conducted by the Statistical office of the Bulgarian Ministry of agriculture and foods. There are performed comparisons between the value indicators for agriculture at National level as well as concerning the following organizational forms - agricultural cooperatives, farms citizens’ property and capital Ltd’s.. There are also studied the corresponding changes of the major relations between 2003 and 2005.
The advantage of Path-analysis is that it combines variation, regression and structural analysis. Another of its important particularities refer to the fact that through it there can be studied not only the direct relations but also the feedbacks while each indicator in certain instances is a dependent while in other cases - it is an independent variable.
Some of the most important conclusions from the analysis referring to Bulgarian agriculture are as follows:
- The Gross and the Net value added influence farm economic size not so much with their variation as with their absolute volume which means that in order to attain a fast growth of Bulgarian agriculture there must be changed not only the economic size of the farms but also the structure of the produced products.
- The Gross Value added and the Net value added are influenced by the Gross product via regression coefficients greater than zero but smaller than one which means that production is efficient but that the increase in farm sizes will render
- In the cooperatives there are not attained sufficient economies of scale since their bosses have a strategy which is sooner defensive than offensive.
- The greater part of the agricultural subsidies covers the working capital insufficiency than serves other purposes like technological renewal for example.

Key words: Path-analysis, agriculture, organization type, economic size, gross product, interim consumption, and value added

See the article as a PDF file

Статията е постьпила в редакцията на 11.04.2009 г.