Анализ на тенденциите и перспективи при производството на зърно

Ст.н.с. д-р Мария Атанасова
Институт по аграрна икономика - София

Резюме: Целта на статията е да се анализират тенденциите при основни за България зърнени култури и се направи оценка при отчитане потреблението на зърно и възможностите за износ, като са формулирани следните основни задачи: анализ на тенденциите при производството на зърно от основни култури.; изследване на потреблението на зърно в страната; анализ на износа на зърно за България; оценка на тенденциите при отчитане влиянието на комплекс от влияещи фактори. Прилагат се следните методи: анализ на динамични редове на равнището на производство е екстраполация на очерталите се тенденции; сравнителен метод; експертни оценки и оценка на комплексното влияние на група фактори върху равнището на производството на зърно.Тенденциите и перспективите за развитие на производството от групата на зърнените култури се оценяват при отчитане на основните предпоставки и явления в световен и национален мащаб. Констатират се неблагоприятни тенденции при средните добиви на всички зърнени и рязко намаляване на площите при царевицата. Като цяло тенденциите при производството на зърно, са по-малко неблагоприятни, в сравнение с всички останали сектори на земеделското производство (с изключение на слънчогледа). Достигнатото равнище на производство на зърно, задоволява вътрешните потребности и се реализира значителен и нарастващ износ. При създалата се ситуация на световния пазар, разрастващата се криза и наличните почвено-климатични условия в България, основната насока, която се препоръчва за правилна, е чрез провежданата политика за земеделието в България да се постигне пълно използване на ресурсите за разширяване на земеделското производство. В рамките на законовата рамка и изискванията на ЕС да се ограничава вноса на земеделски продукти, които могат да се произвеждат със собствени ресурси; да се разширява износа на продукти с утвърдени благоприятни експортни позиции, каквото е зърното; да се разширява производството на продукти за вътрешно потребление и износ, които на сегашния етап се внасят изцяло или частично, а могат да се произвеждат животински продукти, за които е нужен и зърнен фураж.

Ключови думи: зърно, тенденции, производство, потребление, внос, износ

Прочетете цялата статия - PDF файл

Analysis of the Tendencies and the Prospects in the Production of Grain

М. Atanassova
Institute of Agricultural Economics - Sofia

(Summary)
The purpose of the article is to analyze the tendencies concerning the main types of grain crops in Bulgaria and to make an evaluation taking into account the grain consumption and the possibilities for export. The following major tasks have been formulated: analysis of the tendencies in the production of grain from the main types of crops; study of the grain consumption; analysis of the grain export to Bulgaria; evaluation of the tendencies taking into account the influence of a complex of factors. The following methods were used: analysis of the dynamic series on the production level with extrapolation of the outlined tendencies; a comparative method; expert estimations and evaluation of the complex influence of a group of factors on the level of grain production. The tendencies and prospects for development of the production of grain crops are evaluated in view of the major prerequisites and phenomena that occur on a world and national scale. Unfavorable tendencies for the average yields of all grains and a sharp decrease of the maize areas were established. In general, the tendencies in the grain production are less unfavorable in comparison with the tendencies in all other agricultural sectors (with the exception of sunflower production). The attained level of grain production satisfies the needs of the domestic market and a considerable and increasing export is realized. Having in mind the world market situation, the expanding crisis and the available soil and climatic conditions in Bulgaria the major direction that is recommended as correct is to achieve full utilization of the resources for expansion of the agricultural production through the conducted agricultural policy. In the frame of law and in accordance with the EU requirements the import of agricultural products that can be produced with own resources should be limited; the export of products with established favorable export positions such as grain should be expanded; the production of products for domestic consumption and for export that presently are fully or partially imported should be expanded аnd animal products that also require grain fodder can be produced.

Key words: grain, tendencies, production, consumption, import, export

See the article as a PDF file

Статията е постьпила в редакцията на 11.04.2009 г.