Роля и значение на диверсификацията за подобряване на икономическите резултати на българските земеделски кооперации

Гл. ас. д-р Боряна Попова
Аграрен университет - Пловдив

Резюме: Земеделските кооперации са основна организационна форма в селското стопанство на България. Те стопанисват значителна част от земеделската земя на страната и имат висок относителен дял в производството на основните земеделски култури, но функционирането им е съпътствано от редица проблеми.
Съществуващите земеделски кооперации са създадени при новите икономически условия, според датата на регистрация, но от гледна точка на организационната им същност, до голяма степен са еднотипни, като възпроизвеждат кооперативните организации от периода преди 1990 г.
Липсата на разнообразие се проявява както по отношение на механизма на функционирането им, така и при избора на производствена структура, предмет на дейност и пазарна ориентация.
Целта на статията е да се набележат някои възможности за подобряване на икономическото състояние и механизма на функциониране на съвременните български земеделски кооперации чрез прилагането на диверсифициран подход при избора на производствена структура, предмет на дейност и пазарна ориентация.
Осъществяването на така поставената цел се реализира чрез анализ на емперична информация от 21 земеделски кооперации от област Пловдив. Статистическата обработка на данните и анализа на получените резултати дават основание да се твърди, че съвременните земеделски кооперации могат значително да подобрят икономическите си резултати чрез диверсифициране на дейността, съобразно спецификата на заобикалящата среда. Посочени са някои положителни примери и са изведени насоки и препоръки за практиката.

Ключови думи: земеделски кооперации, производствена структура, предмет на дейност, пазарна ориентация, диверсификация.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Role and Significance of Diversification in Improving the Economic Results of Bulgarian Agricultural Cooperatives

B. Popova
Agricultural University - Plovdiv

(Summary)
Agricultural cooperatives are the main organizational form in Bulgarian agriculture. They tenant significant part of the country’s agricultural land and have a high share in the production of main agricultural crops. However, their operations are accompanied with a dozen of problems. The cooperatives existing nowadays are established with the occurrence of the new economic conditions according to the registration dating. However, in terms of their organizational nature, they resemble the same cooperative structures existing before 1990. Their functioning mechanism, choice of production structure, object of activity and market orientation experience a lack of variation.
The purpose of this article is to estimate the possibilities to better off the economic state of the contemporary Bulgarian agricultural cooperatives through application of diversified approaches in terms of the choice of production structure, object of activity and market orientation. This purposed is pursued through an analysis of empirical data collected from 21 agricultural cooperatives in the Plovdiv region. The statistical processed data and the analysis of the obtained results give reason to claim that the existing nowadays agricultural cooperatives can considerably improve their economic results through diversification of activity in the compliance with the environmental specificity. Some positive approaches applied in practice are indicated as well as some directions and recommendations for practice are outlined.

Key words: agricultural cooperatives, production structure, object of activity, market orientation, diversification.

See the article as a PDF file

Статията е постьпила в редакцията на 21.09.2008 г.