Еволюция от централно управление и планиране към местно самоуправление и държавно регулиране на регионалното развитие у нас

Доц. д-р Иван Върляков
Тракийски университет - Стара Загора
Гл. експерт Георги Годинов
Дирекция “Административно-териториално устройство и местно самоуправление”, МРРБ

Резюме: Проблемите на регионалното развитие заемат важно място в съвременните икономически теории. За страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) тези проблеми са сравнително нови или по-точно имат нови качествени измерения, докато в страните от Западна Европа те имат вече над половинвековна история.
Независимо от своята дългогодишна история и сега проблемите, свързани с регионалното развитие се актуални и дискусионни. Появилата се в началото на 30-те години на 20 век държавна намеса в икономиката в продължение на повече от половин век под влияние на редица теоретични концепции и обективни икономически процеси премина през различни етапи на развитие - от отричане на нейната необходимост и ефективност, до разглеждането й като единствено възможно средство за решаване на социално-икономическите проблеми. На съвременния етап на развитие свободното пазарно стопанство се развива при непрекъснатата намеса на държавата в икономическия живот. Държавата взема участие в 3 основни действия по регионалното развитие: планиране, програмиране и регулиране.
В статията се разглежда по-подробно държавното регулиране на регионалното развитие. Държавното регулиране е факт и анализът показва, че независимо от различните перипетии, през които минава от началото на 20-ти век, то се развива до такава степен, че сега пазарното стопанство е пълно с ограничения.
Проблемът за държавното регулиране на регионалното развитие на този етап се превърна в един от основните проблеми на управлението на териториалните процеси. Актуалността и значението на държавното регулиране на регионалното развитие се обуславя и от нарастващото влияние на териториалните фактори върху икономическото развитие на страната.

Ключови думи: регионално развитие, държавно регулиране, програмиране, региони

Прочетете цялата статия - PDF файл

An Evolutionary Process from Central Government and Planning into Local Government and State Regulations of Regional Development in Bulgaria

I. Varlyakov
Thracian University - Stara Zagora
G. Godinov
Ministry of Regional Development and Public Works, Bulgaria

(Summary)
Problems of regional development have taken major place in recent economic theories. The problems are comparatively new or have new qualitative dimensions for the countries in Central and Eastern Europe, while for the West European countries they have already had a half-century history.
Despite their long history, the problems connected with regional development are still the matter of discussions. State involvement in economy of the country, dated from 1930s, has gradually changed and developed under the influence of some theoretical concepts and objective economic processes- from being totally rejected of its efficiency to a thorough approval as the only means of solving the social-economic problems. Nowadays Free trade economy has been developing with the constant interference of State in the economic life of the country. State takes part in three basic activities of regional development: planning, programming and regulating.
State Regulations of regional development are subject to close scrutiny in this article. State Regulations are undeniable fact. Although Government regulations have had serious troubles since the beginning of 20-th century, analysis shows that they have developed to such a degree, that Trade economy has been fully controlled by their limits.
At the present time, the problem of State regulations of regional development has turned into key controversial issue about Administrative-territorial processes and Local Government. State Regulations of regional development have had special importance recently, owing to the increasing influence of territorial factors on economic country development.

Key words: regional development, State/Government regulations, programming, regions

See the article as a PDF file

Статията е постьпила в редакцията на 17.10.2008 г.