Стратегическо управление на фермата

Ст.н.с. д-р Храбрин Башев
Институт по аграрна икономика - София

Резюме: Целта на статията е да адаптира постиженията на модерния мениджмънт и разработи подход за стратегическо управление на фермите в нашата страна. Представят се същността и елементите на стратегическото управление и се разработват въпросите свързани със стратегическото планиране, изпълнението на стратегиите, контролът и адаптирането на прилаганите стратегии. Представя се системен подход за анализ, оценка и избор на ценностна система, визия, мисия, цели, фактори, и стратегии за фермата и отделните є функционални области. Използват се широко прилаганите в развитите страни подходи на SWOT анализа, стратегическа ориентация и сравнителен икономически анализ.

Ключови думи: стратегическо планиране, изпълнение, контрол и адаптиране на стратегиите

Прочетете цялата статия - PDF файл

Strategic Management of Farm

H. Bachev
Institute of Agricultural Economics - Sofia

(Summary)
The goal of this paper is to adapt achievements of modern management and suggest approach for strategic management of farms in Bulgaria. Firstly, the content and elements of strategic management are presented. Next, questions associated with strategic planning, strategies implementation, and control and adaptation of strategies are worked out. A systematic approach is presented for analysis, assessment, and selection of values system, vision, mission, goals, factors, and strategies of farm and its functional areas. Broadly used in developed countries approaches of SWOT analysis, strategic orientation, and comparative economic analysis, all they are applied.

Key words: strategic planning, implementation, control and adaptation of strategies

See the article as a PDF file

Статията е постьпила в редакцията на 11.02.2009 г.